flagInstantanéGroup 5

Clàusules de l'assegurança de lloguer d'autocaravanes

Conforme al que es disposa als articles del Codi Civil, s'acorda que el propietari arrenda al llogater a títol no professional el vehicle següent per un preu prèviament establert i sota responsabilitats i condicions indicades a continuació.

Article 1 - Destí:

El vehicle llogat es destina exclusivament a un ús privat i personal com a vehicle de turisme i oci. Yescapa no es fa responsable d'un ús inadequat del vehicle ni dels danys que això pogués ocasionar.

Article 2 - El conductor o els conductors

El(s) conductor(s) del vehicle llogat ceritifquen estar en possessió d'un permís de conduir de catergoria B en curs de validesa. Aquest permís ha d'haver estat expedit almenys 3 anys abans. El vehicle pot ser conduïda únicament pel conductor(s) declarat(s) al contracte de lloguer del vehicle.
El llogater es fa responsable personal i contractual amb la signatura del contracte de lloguer. Per tant aquest és responsable dels danys causats al vehicle que està usant, conduint i controlant en el moment del dany del vehicle llogat i els seus accesoris sota la seva custòdia.

Article 3 - Cessió, subarrendament

El llogater no pot cedir, subarrendar o prestar el vehicle llogat a qui sigui per cap motiu. No obstant això, en cas de necessitat de reparació del vehicle, els empleats del taller estan autoritzats a manipular el vehicle.

Article 4 - Duració i quilometratge

El llogater determina el seu forfait quilomètric quan fa la seva sol·licitud de reserva al propietari. Aquest paquet és esmentat durant el pagament i en el contracte de lloguer. Ambdues parts l'accepten contractualment amb la signatura del contracte i no es podrà modificar posteriorment.
El propietari està en el seu dret de demanar una compensació si el paquet quilomètric previst en el contracte ha estat sobrepassat. L'import ha de ser pagat amb la fiança proporcionada pel llogater el dia de la sortida.
En cas d'excedir el quilometratge permès pel contracte, el llogater està fermament compromès a pagar la diferència de la tarifa estipulada en el contracte de lloguer.

Article 5 - Assistència i restitució del vehicle

El llogater no s'allibera de la seva responsabilitat contractual fins que no hagi retornat el vehicle al propietari, així com els documents adjunts i les claus del mateix, i a condició que:

 • El propietari no rebi una multa relativa a una infracció que hagi tingut lloc durant el lloguer;
  • No s'hagi assenyalat cap dany exterior o interior a la fitxa de control de l'estat del vehicle el dia de retorn.
   • En cas contrari, el llogater és responsable envers el propietari i ha de respectar les clàusules del contracte de lloguer fins que s'hagin resolt el/els litigi/s.
    En el cas en el qual el propietari rebi una multa relativa a una infracció durant el lloguer, el llogater es compromet a abonar-la després de presentació de la multa.
    Si el llogater deteriora o danya l'interior i/o l'exterior del vehicle, es compromet a pagar l'import de les reparacions o l'import de la franquícia de l'assegurança que apliqui.
    El vehicle i tots els seus accessoris han de retornar-se en l'estat en el qual es trobaven el dia del lliurament del vehicle al llogater. La pèrdua, degradació i danys del vehicle i/o dels accessoris d'aquest, encara que sigui parcial, obliguen econòmicament al llogater a pagar l'equivalent de la fiança dipositada el dia de la sortida. L'import d'aquesta fiança està detallat en el contracte de lloguer.
    El lliurament del vehicle llogat ha de fer-se en un lloc ben il·luminat de manera que el control de l'estat del vehicle pugui realitzar-se en les millors condicions. El lliurament del vehicle el dia de retorn ha de dur-se a terme per la(les) mateixa(-es) persona(-es) que la van realitzar el dia de sortida.

    Retard per part del propietari

    El propietari està obligat a respectar meticulosament l'horari de disponibilitat del vehicle determinat per ambdues parts a la signatura del contracte.

    Retard per part del llogater

    Excepte acord escrit pel propietari, tot retard en la devolució del vehicle pel llogater superior a dues (2) hores serà facturat segons el següent principi: entre 2 hores i 6 hores de retard el propietari està en el seu dret de demanar al llogater el pagament de 10 € per hora de retard. SI el retard és de més de 6 hores, el propietari està en el seu dret de demanar al llogater el pagament d'un dia de lloguer suplementari. El període suplementari correspon a un dia suplementari en les mateixes condicions de l'acordat en el contracte, segons la tarifa normal, a més d'un cent per cent (100%), és a dir, dos dies de lloguer.

    Article 6 - Cost i depeses de lloguer

    El cost econòmic i les despeses del contracte de lloguer estan definits lliurement entre el propietari i el llogater.

    Article 7 - Despeses extres

    En cas d'incident mecànic ocorregut durant el període de lloguer del vehicle, el llogater ha d'informar per escrit o oralment al propietari. És la seva responsabilitat portar el vehicle a un taller especialitzat, prèviament indicat per l'assistència de l'assegurança. Després del diagnòstic del taller, les reparacions o canvis de peces poden ser necessàries perquè el vehicle torni a estar operatiu. Un acord escrit (a través d'un e-mail o per SMS al telèfon mòbil) del propietari haurà de ser imperativament enviat al llogater abans d'autoritzar als mecànics la intervenció en el vehicle.
    En el cas que els propietaris donin el seu acord per efectuar les reparacions, els llogaters podran donar el vistiplau als professionals. La factura podrà ser pagada pels llogaters.
    En el cas que l'incident o l'avaria mecànica immobilitzin el vehicle, els llogaters podran deixar el vehicle en el taller i podran ser repatriats per l'assistència de l'assegurança. Si els propietaris es neguen a la reparació o si l'avaria mecànica immobilitza el vehicle durant més de 5 dies consecutius, serà el propietari qui haurà de recuperar el seu vehicle al taller on s'hagin realitzat les reparacions necessàries. El cost del bitllet de transport del seu domicili fins a aquest taller serà reemborsat, sota presentació d'un justificant, per la societat d'assegurances.
    En el cas que l'incident mecànic provingui d'una mala utilització per part dels llogaters, d'un tercer o d'un objecte fix, i si aquest és reconegut responsable, els llogaters han de pagar les reparacions.
    Si l'incident mecànic prové d'un ús normal i regular o d'un mal manteniment del vehicle, els propietaris seran responsables i hauran de pagar les reparacions. Si, en aquest últim cas, els llogaters han pagat les reparacions, els propietaris tenen l'obligació de retornar-los l'import íntegre d'aquesta reparació. El llogater està obligat al fet que les reparacions siguin efectuades exclusivament per un mecànic competent i especialitzat en reparació d'autocaravanes. El llogater ha d'aportar prova d'això. Serà a tot moment el responsable, excepte si es demostra que els incidents mecànics han estat produïts per un desgast normal i regular del manteniment o d'una mala revisió del vehicle pel propietari. La prova ha de ser aportada obligatòriament per un expert oficial. El propietari ha de lliurar obligatòriament el vehicle amb la reserva plena al cent per cent (100%). Així mateix, el llogater ha de retornar el vehicle amb la reserva de carburant plena al cent per cent (100%).
    De no ser així, el llogater ha de retornar el vehicle amb la reserva al mateix nivell de carburant amb el qual va sortir el vehicle.

    Article 8 - Responsabilitat del propietari

    El propietari es compromet a lliurar el vehicle en perfecte estat de funcionament, de conducció i neteja, amb la reserva de carburant plena, neteja de la caixa del WC, buidat d'aigües brutes i neteja exterior i interior efectuades. El propietari ha d'imprimir el contracte de lloguer en el seu idioma a través del seu compte Yescapa, perquè tots dos, propietari i llogater, puguin dur a terme el control de l'estat del vehicle. Ambdues parts han d'escriure en els seus respectius idiomes i, si fos necessari, poden contactar a la societat Yescapa. El propietari es compromet a verificar tots els elements importants del seu vehicle, com la climatització, la calefacció, la nevera, el forn, les plaques de cuina, etc., durant el control de l'estat del vehicle, tant el dia de sortida com el dia de la devolució del vehicle, en presència dels llogaters. El propietari es compromet a conduir el seu vehicle durant 3 o 4 minuts en presència dels llogaters per evitar qualsevol anomalia (soroll anormal, disfunció...). El propietari es compromet a llogar el seu vehicle en el millor estat possible. En el cas que els llogaters estiguin en desacord amb l'estat de neteja de l'interior del vehicle, és necessari que ho precisin a la fitxa de control de l'estat del vehicle, a l'apartat reservat a aquest efecte. Es recomana al propietari de prendre el temps necessari per solucionar aquest problema i deixar el vehicle en millors condicions. Si després d'aquest temps de neteja o solució aportada, els llogaters es neguen de nou a utilitzar el vehicle, el motiu de la neteja no podrà ser acceptat per cancel·lar la reserva del lloguer i el reemborsament al llogater no serà possible: el propietari rebrà la seva remuneració com a previst. Si el propietari no desitja procedir a la neteja del vehicle i el llogater es nega a utilitzar-lo per al lloguer, el propietari haurà d'enviar per e-mail a Yescapa, les proves del bon estat de neteja del vehicle (fotos, vídeos, etc.). Si les bones condicions de neteja són constatades per Yescapa, el propietari tindrà dret a la seva remuneració. En el cas en el qual Yescapa estimi que el vehicle no es troba en un bon estat de neteja, la plataforma es reserva el dret de sol·licitar al propietari el reemborsament total. El propietari es compromet a assumir els costos de tota reparació del vehicle, sempre que no sigui derivada d'una falta de conducció del llogater. En cas que el llogater hagi realitzat el pagament de la reparació per endavant, el propietari es compromet a reemborsar l'import íntegre, sota presentació de les factures que justifiquin aquestes reparacions, per les quals el propietari haurà donat la seva autorització al llogater abans de procedir a les reparacions necessàries i estrictament exigides per la situació. Aquesta petició i autorització han d'estar formulades obligatòriament per escrit a través de l'enviament d'un correu electrònic o missatge de text SMS al telèfon mòbil. No obstant això, el propietari no té dret a abonar o retirar un import de la fiança del llogater, no importa la quantitat que sigui, si el dany o deterioració no ha estat indicat a la fitxa de control de l'estat del vehicle el dia de retorn i sense que cap justificatiu (factura) hagi estat enviat a Yescapa. En el cas que el vehicle hagi sofert un accident abans de la data del lloguer, el propietari ha d'avisar i prevenir als següents llogaters per proposar-los una solució econòmica o una altra. El propietari té l'obligació de verificar l'estat dels quatre pneumàtics del vehicle que posa a disposició en la plataforma de Yescapa. Els quatre pneumàtics han de tenir menys de sis (6) anys d'antiguitat. Si un problema relacionat amb els pneumàtics té lloc durant el lloguer i aquests tenen més de 6 anys d'antiguitat, la responsabilitat total recaurà sobre el propietari. En aquest cas, la franquícia no podrà ser sol·licitada als llogaters. Si un pneumàtic rebenta i això afecta l'eix davanter o darrere, el pneumàtic rebentat serà abonat en totalitat pel llogater i el segon de l'eix afectat serà abonat, la meitat pel llogater i l'altra meitat pel propietari.

    Article 9 - Responsabilitat del llogater (arrendatari del vehicle)

    El llogater ha d'imprimir el contracte de lloguer en el seu idioma a través del seu compte Yescapa, perquè tots dos, propietari i llogater, puguin dur a terme el control de l'estat del vehicle. Ambdues parts han d'escriure en els seus respectius idiomes i, si fos necessari, poden contactar a la societat Yescapa.

    El llogater està en el seu dret de rebutjar el lloguer si el vehicle no correspon amb la descripció de l'anunci publicat pel propietari a la plataforma Yescapa. El vehicle ha de correspondre a les fotos interiors/exteriors de l'anunci. En cas d'oposició, el llogater ha de presentar una prova de la no conformitat del vehicle (fotos, vídeos...).

    El llogater ha d'assegurar-se que el vehicle està ben tancat quan ell no estigui present. No ha de deixar-se objectes personals a la vista i ha de prendre les mesures necessàries per evitar el robatori del vehicle. Ni el propietari ni Yescapa es fan responsables de robatoris, pèrdues o deterioracions dels béns pertanyents al llogater i als passatgers.

    En cas d'accident i/o danys del vehicle (interior i/o exterior), el llogater es compromet a avisar immediatament i sense retards al propietari i a la societat Yescapa.

    Número de telèfon Yescapa: 932 20 05 51.

    El llogater està obligat a avisar al propietari i a l'empresa Yescapa per a qualsevol tipus de manteniment o reparació efectuada en el vehicle per una quantitat superior a un total lliure d'impostos de cinquanta euros (50 €). Tota reparació d'un import superior a cinquanta euros serà reemborsada pel propietari a la devolució del vehicle presentant una factura justificativa i després d'haver fet una utilització normal del vehicle per la qual el propietari haurà donat per endavant i expressament el seu acord al llogater. Cada factura justificativa presentada pel llogater d'un import inferior a cinquanta euros (50 €) lliure d'impostos serà reemborsada pel propietari segons la seva autorització i criteris.

    El/els conductors designat/s en el present contracte de lloguer de vehicle deu/en respectar i complir amb les condicions de l'assegurança en funció del país de matriculació del vehicle.

    El llogater es compromet a cuidar el vehicle de forma prudent i amb les mateixes precaucions que com si fos el seu propi vehicle i a realitzar els controls obligatoris.

    Excepte en cas de suport de la companyia d'assegurances, el llogater ha d'assumir totes les despeses de reparació del vehicle que són necessaries a causa de danys derivats per la seva banda o tercers al contracte del lloguer.

    El llogater està obligat a realitzar un manteniment normal, constant i regular del vehicle durant el període del contracte previst i sempre que posseeixi la titularitat d'aquest.

    El llogater es compromet a retornar el vehicle en perfecte estat de funcionament, de conducció i de neteja, amb la reserva de carburant plena, havent efectuat la neteja del bany, la neteja interior i exterior i havent buidat els dipòsits d'aigües residuals. Aquestes condicions han de ser almenys similars a aquelles en les quals va prendre el vehicle. Mancant aquestes condicions de devolució, i excepte precisions diferents a les de la pàgina 3 del contracte, el llogater deu obligatòriament pagar un import de cinquanta euros (50 €) amb impostos inclosos (IVA) per a una furgoneta camper i de cent euros (100 €) amb impostos inclosos (IVA) en el cas de lloguer d'una autocaravana tipus caputxina, perfilada o integral. Aquest import es paga als beneficis integrals del propietari, a títol de despeses de manteniment del vehicle que aquest podrà fer personalment.

    El llogater no pot aportar cap modificació irreversible tant interior com a exterior en el vehicle sense l'acord previ del propietari. El llogater ha de verificar obligatòriament i controlar els nivells dels diferents fluïts del vehicle: oli del motor, aigua, aigües residuals, líquid de direcció, líquid neteja-parabrisa i líquid de refrigeració del motor. Quan sigui necessari, el llogater haurà de dur a terme aquest manteniment i els recanvis necessaris.

    El llogater ha de controlar regularment la pressió dels pneumàtics. Tan aviat com això sigui necessari, s'han d'inflar de nou fins als nivells indicats en la guia d'utilització i manteniment del vehicle proporcionada pel fabricant. Aquest document ha de ser entregat al llogater al lliurar el vehicle.

    El llogater ha de reemplaçar els equipaments que hagin estat danyats durant el període de lloguer. D'aquests equipaments es detalla especialment els eixugaparabrises, el paper de bany o les bombetes. El llogater és responsable del conjunt de danys causats pel seu acte, per la seva pròpia negligència o la de tercers durant el període del lloguer del vehicle. El llogater és l'únic responsable de tots els danys i prejudicis derivats de l'ompliment de combustible inadequat.

    Per a totes les infraccions de tràfic constatades per les forces policials durant el lloguer, el llogater assumeix la seva responsabilitat penal. Les sancions (multes, retirada de punts...) són a la sencera responsabilitat del llogater.

    Per les deterioracions o danys causats a l'interior del vehicle llogat, una comparació de diversos pressupostos pot ser sol·licitada als propietaris, si Yescapa ho considera necessari.

    Article 10 - Condicions

    Aquest contracte està expressament acordat i acceptat en termes de les lleis i reglaments aplicables en la matèria. Les dues parts es comprometen a establir un control d'estat del vehicle el més complet possible, i un inventari del vehicle quan es rep i quan es retorna. Aquests dos documents són preparats per ambdues parts i tenen la mateixa validesa, la responsabilitat de la prova recau sobre la part que qüestiona l'exactitud de l'inventari.
    El llogater pren el vehicle en l'estat en el qual es troba el dia de l'inici del lloguer.
    En absència de control d'estat del vehicle per ambdues parts el dia de la sortida del vehicle, el llogater assumeix rebre el vehicle en bon estat i net. El dia de la devolució del vehicle, el propietari ha de rebre el vehicle en bon estat i net sense més tràmits.

    Ús i gaudi:

    El llogater compta amb el vehicle i l'utilitza acuradament, de forma prudent dins de les condicions normals i d'ús convencional.
    Cal destacar que el llogater està obligat a prendre totes les precaucions necessàries i a seguir estrictament les prescripcions de les regles establertes pel Codi de Circulació i els seus reglaments en vigor.

    Està prohibit que el llogater utilitzi el vehicle:

    • per prendre part en els esdeveniments automobilístics, per posar a prova els vehicles com una auto-escola;
    • per al transport de mercaderies o de persones a canvi de remuneració;
    • per tirar, empènyer o arrossegar un altre vehicle de qualsevol manera;
    • sobrecarregar amb un cert nombre de persones o amb una càrrega útil superior als valors i requisits segons l'especificat pel fabricant;
    • per portar inflamables, explosius, productes tòxics o perillosos;
    • per cometre crims, delictes menors i altres delictes.

    Assegurança

    L'assegurança protegeix el vehicle, els seus ocupants i els equipaments que la componen. L'assistència al vehicle i a les persones està inclosa 24h/24 i 7dies/7.
    En cas de danys: en cas d'un accident, robatori, pèrdua, incendi o danys causats per un animal o una altra degradació, el llogater ha d'advertir immediatament a la policia o guàrdia civil. En aquestes situacions, el llogater es compromet a establir o fer establir un informe o procés verbal que indiqui les condicions en les quals s'ha efectuat aquest dany. En cas de dany, el llogater està obligat a informar immediatament al propietari i a la societat Yescapa per escrit a través de l'enviament d'un missatge electrònic per e-mail o un missatge de text SMS al telèfon mòbil.
    Si es prepara un informe conjunt pel llogater, aquest serà completat al lloc de l'accident amb l'altre conductor implicat en l'accident, d'acord amb els reglaments en vigor sense que cap secció sigui ignorada, completada parcialment, incorrectament o de manera difícilment llegible. Cal prestar especial atenció al dibuix explicatiu de l'accident. Si l'accident implica a diversos vehicles, el llogater ha d'establir una declaració amistosa amb el conductor del vehicle davanter, i una declaració amb el vehicle que li segueix. En cas que l'altre conductor es negui a completar o signar la declaració, cal tenir com a mínim el número de matricula de l'altre vehicle. El llogater deu llavors intentar obtenir testimoniatges de persones que hagin vist l'accident, o sol·licitar la intervenció d'un agent de serveis de la policia o guarda civil. L'informe amistós degudament completat ha de ser transmès a la companyia d'assegurances en un període màxim de cinc dies hàbils després, prèviament presentat i validat pel propietari respectant el període d'ordre públic (art. L. 113-2 del Codi d'Assegurances).

    Article 11 - Dipòsit de garantia

    En el cas en el qual la fiança és gestionada pel propietari:

    El propietari rep en mà la fiança: el seu import ha d'estar indicat al contracte de lloguer. La fiança pot lliurar-se en efectiu, en xec bancari o en una altra forma de pagament convinguda anteriorment entre el propietari i el llogater. Si la fiança no és lliurada el dia de sortida, el propietari pot negar-se a la realització del lloguer i anul·lar el mateix. El llogater, en aquest cas, no tindrà dret a cap reemborsament. En el cas en el qual el vehicle en lloguer es torni a llogar directament el mateix dia, el propietari ha de retornar la fiança als llogaters del primer contracte de lloguer al moment del control de l'estat del vehicle el dia de retorn.

    Si el vehicle no presenta cap anomalia, el propietari ha de retornar la fiança després del control de l'estat del vehicle el dia de retorn.

    Si el vehicle presenta una o diverses anomalies, el propietari té dret a conservar la fiança fins a conèixer l'import de les reparacions a realitzar.

    En el cas en el qual la fiança és gestionada per Yescapa:

    L'arrendatari autoritza expressament Yescapa a recaptar l'import que figura en el contracte. Si el vehicle presenta una o diverses anomalies, el propietari disposa de 48 hores després del retorn del vehicle per informar a Yescapa. Les anomalies reportades han de ser les mateixes que les assenyalades en els dos exemplars del control de l'estat del vehicle del dia de retorn, degudament completat i signat per ambdues parts.

    El propietari té dret a exigir una indemnització en mà a l'arrendatari al moment de la devolució del vehicle, si el cost de la indemnització és inferior a 100 euros.

    Article 12 - Clàusula particular

    L'ús del vehicle durant el lloguer està autoritzat únicament als països que han estat indicats durant la sol·licitud de lloguer.
    L'ús del vehicle només està autoritzat sota les restriccions indicades pel propietari en el seu anunci (exemples: restringir l'ús en alguns països de la UE, gossos no admesos, vehicle per no fumadors, etc.). En el cas en el qual el llogater no respecti les restriccions indicades pel propietari en el seu anunci, el llogater pot exposar-se a una penalització de cinquanta (50) euros, que seran abonats de la fiança lliurada al propietari el dia de sortida.

    Article 13 - Litigi

    En cas de conflicte entre les parts del contracte, una solució amistosa és possible. Contacta amb el nostre servei de mediació al 932 20 05 51 perquè t'ajudi en el procés. Si no es resol amistosament, la remissió a un tribunal competent és possible. Les parts del contracte poden dirigir-se a un tribunal local per a conflictes de menys de 4.000 €.