Contracte de lloguer entre particulars

Per tal de gaudir del viatge amb total tranquilitat, Yescapa fica a la teva disposició un contracte de lloguer que protegeix a ambdues parts, propietari i llogater.

Abans de començar el viatge, has d'assegurar-te de portar amb tu el contracte de lloguer, ben completat i signat. El contracte conté tota la informació necessària i una fitxa de control de l'estat del vehicle que serveix a assegurar i valorar la intervenció de l'assegurança en cas d'incident.

El contracte de lloguer estarà disponible una vegada que la reserva hagi estat confirmada i els documents sol·licitats hagin estat validats pel nostre equip.

Estarà disponible en tot moment en el teu Compte.
Existeix una versió PDF que pots imprimir i una versió digital disponible en l'aplicació mòbil: poseu-vos d'acord, propietari i viatger, abans del dia de sortida sobre la versió que us convé millor utilitzar. Heu d'emplenar i signar el contracte i la fitxa de l'estat del vehicle, el dia de lliurament i el dia de devolució del vehicle.

Llest per gaudir d'una escapada?


Clàusules de l'assegurança de lloguer d'autocaravanes

Conforme al que es disposa en els articles del Codi Civil, s'acorda que el propietari lloga al llogater a títol no professional el vehicle següent per un preu prèviament establert i sota responsabilitats i condicions indicades a continuació.

El vehicle llogat es destina exclusivament a un ús privat i personal com a vehicle de turisme i oci. Yescapa no es fa responsable d'un ús inadequat del vehicle ni dels danys que això pogués ocasionar.

El/els conductor/s del present vehicle llogat certifica/quen estar en possessió d'un permís de conduir necessari per conduir el vehicle llogat, en curs de validesa i en funció de les seves característiques i de la seva MMA (Massa Màxima Autoritzada). Els conductors hauran de respectar les condicions d'edat i d'antiguitat del permís de conduir segons l'assegurança aplicada. Les condicions de cada assegurança estan disponibles a la pàgina Assegurances Lloguer d'Autocaravanes i Campers. El vehicle pot ser conduït únicament pel/els conductor/s declarat/s en el contracte de lloguer.

El viatger és responsable personal i contractualment en el moment de la signatura del contracte de lloguer tal com es descriu en l'article 9.

El llogater no pot cedir, subarrendar o prestar el vehicle llogat a qui sigui, per cap motiu. No obstant això, en cas de necessitat de reparació del vehicle, els empleats del taller estan autoritzats a manipular el vehicle.

El llogater determina el seu forfait quilomètric quan fa la sol·licitud de reserva al propietari. Aquest forfait és esmentat en el resum dels detalls de la reserva abans d'efectuar el pagament i figura en el contracte de lloguer. Ambdues parts ho accepten contractualment amb la signatura del contracte i no podran impugnar-ho posteriorment.

El propietari està en el seu dret de demanar una compensació si el forfait quilomètric previst en el contracte ha estat sobrepassat, en funció de les tarifes previstes en el seu anunci i reflectides en el contracte. Tot acord convingut entre el propietari i el llogater sobre un forfait quilomètric diferent ha de ser indicat per escrit en el contracte de lloguer.
En cas d'un excés del quilometratge permès pel contracte, el llogater es compromet fermament a abonar la diferència de la tarifa estipulada en el contracte de lloguer. L'import ha de ser pagat, en mesura del possible, al moment de la devolució del vehicle en finalitzar el lloguer.

El llogater no s'allibera de la seva responsabilitat contractual fins que no ha retornat el vehicle al propietari així com els documents adjunts i les claus del mateix, i a condició que:

 • el propietari no rebi una multa relativa a una infracció que hagi tingut lloc durant el lloguer;
 • el propietari no rebi cap tiquet pendent de pagament per peatges o similar que hagi tingut lloc durant el lloguer;
 • no s'hagi assenyalat cap dany exterior i/o interior a la fitxa de control de l'estat del vehicle el dia de retorn.

En cas contrari, el llogater és responsable davant el propietari i ha de respectar les clàusules del contracte de lloguer fins a la resolució de l'incident i del/els problema/es declarat/s.
En el cas en el qual el propietari rebi una multa relativa a una infracció comesa durant el lloguer, el llogater es compromet a abonar-la després de presentació de la multa.
En cas de rebre un justificant de peatge o similar durant el període de lloguer, el propietari haurà de presentar aquests justificants i Yescapa sol·licitarà al viatger el pagament immediat d'aquests imports. El viatger es compromet a abonar-los des de la primera sol·licitud de la plataforma. Sempre que sigui possible, la targeta bancària utilitzada en pagar el lloguer podrà utilitzar-se per a recuperar aquests fons.
Si l'arrendatari danya l'interior i/o l'exterior del vehicle, la seva responsabilitat queda compromesa i està obligat a pagar l'import de les reparacions o l'import de la franquícia que aplica.
El vehicle i tots els accesoris posats a disposició del viatger han de lliurar-se en el mateix estat constatat en el moment d'entrega del vehicle. La pèrdua o la deterioració, fins i tot parcial, del vehicle o dels accesoris obliga financierament al viatger a abonar el cost total de les reparacions, sota presentació d'un pressupost o d'una factura (segons el tipus de reparació), tan aviat com la seva responsabilitat estigui compromesa segons la fitxa de control de l'estat del vehicle el dia de tornada o qualsevol altre element pertinenet que ho demostri (part amistós, testimoni presencial, tercers perjudicats). En el cas en el qual Yescapa gestioni la fiança, el viatger autoritza a la societat Yescapa a recaptar l'import de la suma deguda, segons les modalitats detallades en l'article 11.
L'entrega del vehicle llogat ha de fer-se en un lloc ben il·luminat de manera que el control de l'estat del vehicle pugui realitzar-se en les millors condicions possibles. La devolució del vehicle el dia de retorn ha de dur-se a terme per la/les mateixa/es persona/es que la van realitzar el dia de sortida. La totalitat de les parts i superfícies del vehicle han de ser examinades, compreses les parts superiors del vehicle.

El propietari pot confiar la gestió de lliurament del vehicle i control de l'estat d'aquest a un tercer, sempre que sigui la mateixa persona el dia de sortida i de retorn. Serà responsabilitat del propietari transmetre les dades de contacte de la persona encarregada abans del lliurament del vehicle.

Retard per part del propietari

El propietari està obligat a respectar l'horari de disponibilitat del vehicle, prèviament determinat de comú acord entre ambdues parts o, per defecte, segons l'especificat en el contracte i en la reserva contractada. Per defecte, l'hora de recollida del vehicle s'estableix a les 9h del matí per una recollida al matí del dia de sortida i a les 14h de la tarda per un lloguer que comença a la tarda. Pel que fa a l'hora de devolució del vehicle, es fixa, per defecte, a les 12h per una devolució al matí i a les 20h per un lloguer que finalitza a la tarda. Aquests horaris es donen a títol indicatiu i s'apliquen, sense acord entre ambdues parts, amb una tolerància d'aproximadament dues hores per a cadascun dels horaris esmentats.

Retard per part del llogater

Excepte acord escrit pel propietari, tot retard en la devolució del vehicle pel llogater superior a dues (2) hores serà facturat segons el següent principi: entre 2 hores i 6 hores de retard el propietari està en el seu dret de demanar al llogater el pagament de 10 € per hora de retard. Si el retard és de més de 6 hores, el propietari està en el seu dret de demanar al llogater el pagament d'un dia de lloguer suplementari, corresponent a l'import proporcional d'un dia calculat sobre el total de la remuneració del propietari, a més d'un cent per cent (100%), és a dir, dos dies de lloguer.

El total del lloguer s'abona per endavant a través de la plataforma Yescapa i l'ordre de transferència de la remuneració del propietari es duu a terme en finalitzar el primer dia de lloguer. Per a tots els accessoris o serveis opcionals que el propietari desitgi facturar, aquest haurà d'informar per endavant al llogater i arribar a un acord sobre l'import que es pagarà en persona abans de la sortida.

El propietari deu, en la mesura del possible, lliurar el vehicle amb el dipòsit de combustible ple al cent per cent (100%). Igualment, el llogater ha de retornar el vehicle amb el mateix nivell de combustible que el propietari l'hi va lliurar.

En cas d'incident mecànic ocorregut durant el període de lloguer del vehicle, el viatger ha d'informar imperativament el propietari. És la seva responsabilitat portar el vehicle a un taller especialitzat, prèviament indicat per l'assistència de l'assegurança. Després del diagnòstic del taller, les reparacions o canvis de peces poden ser necessàries perquè el vehicle torni a estar operatiu. Un acord escrit del propietari, a través d'un correu electrònic (e-mail) o per SMS al telèfon mòbil, haurà de ser imperativament sol·licitat i obtingut pel viatger abans d'autoritzar el taller a intervenir en el vehicle. En el cas en el qual el propietari comuniqui el seu acord per a efectuar les reparacions, el viatger podrà donar l'ordre de reparació als professionals. La factura podrà ser abonada pel viatger. L'import de la reparació serà a càrrec de la part responsable, propietari o viatger, en funció de l'origen de l'avaria/incident.

En el cas que l'incident o l'avaria mecànica immobilitzin el vehicle, el viatger podrà deixar el vehicle en el taller mecànic designat per l'assistència del destral. El servei d'assistència informarà el viatger del procediment a seguir en funció de la situació. Per a l'assignació de responsabilitats, el viatger haurà d'esperar al servei d'assistència per a fer un control de l'estat del vehicle amb el tècnic. També haurà de prendre totes les fotos necessàries (interiors i exteriors) per a comprovar l'estat del vehicle abans de la seva retirada. En cas de repatriació per l'assistència, el viatger haurà d'assumir l'import de la diferència de combustible que faltés respecte a l'anotat en el contracte el dia de lliurament del vehicle. Si el propietari rebutja la reparació o si l'avaria mecànica immobilitza el vehicle en un termini superior al previst per l'assistència aplicable, correspondrà al propietari recuperar el seu vehicle en el taller una vegada efectuades les reparacions necessàries. Depenent del servei d'assistència del segur contractat, es podrà cobrir el cost del transport des del seu domicili fins a aquest taller, segons les condicions definides en el contracte d'assistència aplicable.

Si la immobilització es deu a una mala utilització o a un accident causat pel llogater, el propietari podrà deduir les despeses de "retorn" a la seva residència de l'import de la fiança lliurada pel llogater. Si la causa de la immobilització és fortuïta o indeterminable, les despeses de retorn seran assumides per ambdues parts a parts iguals, és a dir, 50% per a cadascuna de les parts del contracte. La fiança prevista en el contracte de lloguer podrà utilitzar-se per aplicar aquesta mesura. Si la immobilització del vehicle es deu a un desgast normal o a una negligència relacionada amb el manteniment regular, és responsabilitat del propietari i aquest ha d'assumir la totalitat del cost del viatge de retorn per a la recuperació del seu vehicle. Pel que fa a la distància de repatriació del vehicle, tots els països a visitar han de ser esmentats en el contracte de lloguer o ser objecte d'un acord escrit amb el propietari. En cas contrari, s'atribuirà al llogater l'import total del viatge de retorn.

En el cas que l'incident mecànic provingui d'una mala utilització per part dels llogaters, d'un tercer o d'un objecte fix i si aquest és reconegut responsable: el llogater haurà d'abonar l'import de les reparacions.

Si l'incident mecànic prové d'un ús normal i regular o d'un mal manteniment del vehicle, el propietari serà responsable i haurà d'assumir l'import de les reparacions. Si, en aquest últim cas, el viatger ha abonat el cost de les reparacions, el propietari té l'obligació de retornar-li el cost íntegre d'aquesta reparació sota presentació de les factures corresponents. El viatger té l'obligació d'assegurar-se que les reparacions siguin efectuades exclusivament per un mecànic competent habilitat. Se li pot eximir de la seva responsabilitat només si aporta la prova que l'incident o incidents mecànics van ocórrer com a resultat d'un desgast normal i regular de la mecànica o d'un mal manteniment del vehicle per part del propietari. La prova pot ser emesa per un expert/perit.

En el cas en el qual fora impossible definir la responsabilitat per l'incident, correspon al propietari i al viatger assumir la responsabilitat i les despeses de la reparació a parts iguals (50/50).

El propietari es compromet a lliurar el vehicle en perfecte estat de funcionament, de conducció i neteja, amb els nivells i la pressió dels pneumàtics verificats, amb el dipòsit de combustible ple, un nivell de gas suficient per a la durada del lloguer, el WC buit i net, dipòsit d'aigües brutes buidat i neteja exterior i interior efectuades, i desinfecció del vehicle segons el procediment indicat en el contracte de lloguer. La presa en mà del vehicle per part del viatger implica, excepte prova escrita aportada al contracte de lloguer, que el viatger valida el perfecte estat de funcionament, conducció i neteja del vehicle.

Cadascuna de les dues parts del contracte està obligada a emplenar i signar el contracte de lloguer. El control de l'estat del vehicle ha de realitzar-se obligatòriament el dia de sortida i el dia de retorn. Totes dues parts poden escriure en el seu propi idioma en el seu exemplar del contracte: la informació descrita ha de correspondre en cadascun d'ells. El propietari es compromet a controlar tots els elements importants del seu vehicle, com l'aire condicionat, la calefacció, l'escalfador d'aigua, el frigorífic, el forn, les plaques de cuina (llista no exhaustiva) durant el control de l'estat del vehicle el dia de sortida, així com en el moment de devolució del vehicle, sempre en presència del viatger. El propietari ha d'anotar igualment en el contracte de lloguer la data de caducitat dels tubs de gas, si el vehicle estigués equipat amb ells.

El propietari es compromet a conduir el seu vehicle i a realitzar algunes maniobres en presència del llogater per detectar qualsevol possible anomalia (sorolls sospitosos, mal funcionament...), el dia de sortida i de retorn del vehicle.

El propietari es compromet a llogar el seu vehicle en el millor estat de neteja possible. En el cas que el llogater estigui en desacord amb l'estat de neteja de l'interior del vehicle, és necessari que ho precisi en la fitxa de control de l'estat del vehicle del dia de sortida, a l'apartat reservat per a això. Es recomana al propietari prendre el temps necessari per solucionar aquest problema i deixar el vehicle en millors condicions. Si després de la neteja o solució aportada, el llogater es nega de nou a utilitzar el vehicle, el motiu de la neteja no podrà ser acceptat per cancel·lar la reserva del lloguer i el reemborsament al llogater no serà possible: el propietari rebrà la seva remuneració com a previst inicialment. Si el propietari no desitja procedir a la neteja del vehicle i el llogater es nega a utilitzar-ho per al lloguer, el llogater haurà d'aportar les proves que mostrin la no conformitat de l'estat de neteja del vehicle (fotos, vídeos, etc...): aquestes han de ser enviades a la societat Yescapa tan aviat com sigui possible. El llogater ha de procedir immediatament a la cancel·lació de la reserva a través del seu compte Yescapa, com a més tard abans que el primer dia de lloguer arribi a la seva fi. En el cas en el qual Yescapa estimi que el vehicle no es troba en un bon estat de neteja, la plataforma es reserva el dret de sol·licitar al propietari el reemborsament total.

El propietari es compromet a assumir les despeses de tota reparació del vehicle, sempre que no sigui derivada d'una falta de conducció del llogater, fent aquest una bona utilització del vehicle. En cas que el llogater hagi realitzat el pagament per endavant de l'import de les reparacions, el propietari es compromet a reemborsar l'import íntegre, sota presentació de les factures que justifiquin aquestes reparacions, per les quals el propietari haurà donat la seva autorització al llogater abans de procedir a les reparacions necessàries i estrictament exigides per la situació. Aquesta petició i autorització han d'estar obligatòriament formulades per escrit a través de l'enviament d'un correu electrònic (e-mail) o missatge de text SMS al telèfon mòbil.

En cas d'avaria o trencament de qualsevol equipament del vehicle que sigui conseqüència del desgast de l'element i que sigui aliè a un mal ús del viatger, es podrà realitzar una indemnització per part del propietari proporcional als danys causats durant el lloguer. A títol indicatiu, pots consultar el següent quadre:

Elements defectuosos Gest
Equipament vital (frigorífic, aire condicionat, calefacció, pompa d'aigua, llit, claraboia) Import d'un dia de lloguer
Equipament secundari (taula, tendal, ràdio, televisió, vaixella) Import de mig dia de lloguer

En cas de mal(s) notificat(s) en el control de l'estat del vehicle el dia de retorn i que no hagin estat notificats en el control de l'estat del vehicle el dia de sortida, el propietari ha de conservar la totalitat de la fiança i indicar-lo en el contracte de lloguer en l'espai destinat a aquest efecte. El propietari no cobrarà la fiança fins que s'hagi estimat el cost del dany i s'hagi establert formalment la responsabilitat d'aquest dany. Es recomana encaridament una resolució amistosa, però mancant acord entre les parts, el propietari i el viatger hauran de declarar els danys a través del formulari disponible en el Compte d'Usuari en un termini de 24 hores després de la finalització del període de lloguer. En cas que el vehicle sofreixi danys abans del lloguer, el propietari està en l'obligació d'informar el viatger de la següent reserva per a arribar a un possible acord econòmic o realitzar un gest, si fos necessari.

El propietari té l'obligació de verificar l'estat de tots els pneumàtics. És necessari procedir al canvi de pneumàtics cada 5 (cinc) anys. Yescapa sol·licita als propietaris que facin fotos de cada pneumàtic del vehicle abans del primer lloguer de l'any. En cas d'incident, el viatger haurà de guardar el pneumàtic danyat i/o prendre una foto d'aquest, de preferència que apareguin els detalls de l'edat del pneumàtic.

En cas de burxada: el viatger és el responsable i haurà de córrer amb el 75% del cost total (canvi del pneumàtic danyat i segon pneumàtic del mateix eix). El 25% del cost restant serà a càrrec del propietari.

En cas de rebentada o ruptura del pneumàtic:

 • Pneumàtic de més de 5 (cinc) anys d'antiguitat: El propietari haurà d'assumir la responsabilitat d'aquesta rebentada o ruptura. Si es produeixen danys al vehicle per aquest motiu, la franquícia (si aplica) no podrà ser sol·licitada als viatgers. La substitució de l'eix serà a càrrec del propietari.
 • Pneumàtic de 5 (cinc) o menys anys d'antiguitat: Si aquesta rebentada o trencament no és el resultat d'un esdeveniment accidental relacionat amb la conducció del viatger (impacte o xoc, per exemple), la responsabilitat del propietari queda compromesa i, per conseqüència, haurà d'assumir les despeses de la totalitat dels danys ocasionats per aquest esdeveniment sense que cap import pugui ser reclamat al viatger.

Yescapa es reserva el dret de sol·licitar al propietari els següents elements:

 • Contracte de lloguer completat i signat;
 • Factura de compra dels pneumàtics;
 • Fotos del pneumàtic;
 • Diagnòstic del taller.

En cas que sigui necessari declarar l'expedient a l'assegurança (en cas de danys ocasionats al vehicle) i si els elements ho permeten, l'expert podrà determinar l'origen d'aquesta rebentada o trencament del pneumàtic, així com la responsabilitat del propietari o del viatger.

En cas que sigui impossible determinar l'origen de la rebentada o ruptura, Yescapa es reserva el dret d'establir una responsabilitat compartida, que implica un abonament del 50% per al propietari i 50% per al viatger.

En cas d'interrupció del lloguer després d'una avaria del vehicle en la qual no pugui atribuir-se la responsabilitat al viatger (diagnòstic escrit de l'assistència o del taller), el propietari es compromet a reemborsar al viatger l'import corresponent als dies i quilòmetres no consumits. Aquest reemborsament s'efectuarà directament entre les parts del contracte. El propietari és l'únic responsable d'aquest reemborsament. En absència de tal reemborsament, el viatger podrà emprendre accions legals contra el propietari.

El llogater té l'obligació d'imprimir el contracte de lloguer en el seu idioma a través del seu compte Yescapa, perquè tots dos, propietari i llogater, puguin dur a terme el control de l'estat del vehicle. Ambdues parts han d'escriure en els seus idiomes respectius. Si fos necessari, poden contactar a la societat Yescapa durant els horaris d'obertura, per a qualsevol ajuda a la comprensió o interpretació.

El llogater està en el seu dret de rebutjar el lloguer si les característiques principals del vehicle no corresponen amb la descripció de l'anunci publicat pel propietari en la plataforma Yescapa. El vehicle ha de correspondre a les fotos interiors/exteriors de l'anunci. En cas d'oposició, el llogater ha de presentar una prova de la no conformitat del vehicle (fotos, vídeos...). El llogater ha d'assegurar-se del bon funcionament del vehicle i del conjunt d'accessoris i equipaments al moment de realitzar el control de l'estat del vehicle el dia de sortida. En prendre possessió del vehicle, el llogater comença el lloguer i no pot reclamar a Yescapa un reemborsament o gest comercial pel que fa a la condició del vehicle.

El llogater ha d'assegurar-se que el vehicle està ben tancat quan ell no estigui present. No ha de deixar-se objectes personals a la vista i ha de prendre les mesures necessàries per evitar robatoris. Ni el propietari ni Yescapa es fan responsables de robatoris, pèrdues o deterioracions dels béns pertanyents al llogater i als passatgers. En cas de robatori o furt, i sense un tercer identificat o identificable, tots els danys que resultin del robatori o furt estaran a càrrec del llogater.

En cas d'accident i/o danys al vehicle (interior i/o exterior), el llogater es compromet a avisar immediatament i sense retards al propietari i a la societat Yescapa, mitjançant una trucada telefònica i/o per e-mail.

El viatger està obligat a avisar per telèfon i/o per e-mail al propietari i a Yescapa per a qualsevol mena de manteniment o reparació efectuada en el vehicle. La factura podrà ser abonada pel viatger per a continuar el seu lloguer. L'import de la reparació serà a càrrec de la part responsable, propietari o viatger, en funció de l'origen de l'avaria/incident.

El/els conductor/és designats en el present contracte del lloguer deu/en imperativament ser titular/s d'un permís de conduir de categoria B per conduir un vehicle d'una MMA inferior o igual a 3,5 tones. El/els conductor/s ha/n de respectar l'edat mínima i antiguitat de permís de conduir exigits per l'assegurança aplicable al lloguer o, per defecte, requerits pel propietari en l'anunci.

El llogater es compromet a cuidar el vehicle de forma prudent i amb les mateixes precaucions que com si fos el seu propi vehicle i a realitzar els controls obligatoris per les circumstàncies presents. El llogater està obligat a realitzar un manteniment normal, constant i regular del vehicle durant el període del contracte previst i sempre que estigui en possessió del vehicle.

El llogater haurà de fer-se càrrec de totes les despeses de reparacions necessàries del vehicle o de les franquícies de l'assegurança aplicable, com a conseqüència dels danys ocasionats pel seu acte personal, per tercers al contracte de lloguer o per qualsevol dany causat per un tercer no identificat.

El viatger es compromet a lliurar el vehicle en perfecte estat de funcionament, de conducció i neteja, amb el dipòsit de combustible ple, la caixa del WC buida i neta, buidat d'aigües brutes i neteja exterior i interior efectuades. Les condicions en les quals es retorna el vehicle han de ser almenys similars a les mateixes en les quals el propietari ho va lliurar al llogater. En absència de tals condicions de devolució del vehicle i tret que s'indiqui el contrari en la pàgina 3 del contracte de lloguer, el propietari tindrà dret a reclamar sancions d'acord amb l'indicat a continuació:

Negligència Retenció
Aigües negres no buidades (WC) 50 EUR
Ompliment del dipòsit d'aigua neta no realitzat 5 EUR
Buidatge d'aigües grises no realitzat 15 EUR
Neteja exterior (senyals en la carrosseria, llandes, parabrises) no d'acord amb l'estat inicial del vehicle. 15 EUR
Neteja interior (traces d'ús de la cuina i del bany, sòls no escombrats, presència de residus o escombraries) no d'acord amb l'estat inicial del vehicle. 40 EUR per a una furgoneta camper
80 EUR per a camper gran volum i autocaravana

Aquestes penalitzacions poden acumular-se en funció de l'estat del vehicle en comparació amb l'estat inicial de neteja indicat en el control de l'estat del vehicle del dia de entrega. A més, si el viatger no compleix amb alguna de les regles de vida a bord establertes pel propietari en el seu anunci, també està exposat a les següents sancions:

Normes de vida a bord Retenció
Prohibició de fumar a bord 50 EUR
Presència d'animals de companyia 50 EUR

No obstant això, si l'estat del vehicle requereix l'intervenció d'un professional de neteja, aquest servei es realitzarà a càrrec del viatger prèvia presentació d'una factura pel propietari. Aquest servei no podrà combinar-se amb cap de les penalitzacions indicades anteriorment.

La quantitat o quantitats han de ser abonades directament el dia de la devolució del vehicle per al benefici total del propietari, a títol de despeses de mantenmiemt po neteja del vehicle en els quals el propietari pugui haver d'incórrer personalment. En cas d'immobilització del vehicle que obligui el viatger a acabar el lloguer, si la immobilització es degut a un mal ús o a un accident causat pel viatger, el propietari podrà retenir-ho de la fiança lliurada pel viatger, l'import de la neteja prevista en les presents clàusules. Si la causa de la immobilització és fortuïta o indeterminable, les despeses de neteja seran a càrrec de totes dues parts a parts iguals (50% per a cadascuna de les parts del contracte) ja que, en circumstàncies normals, el viatger hauria de retornar el vehicle en les mateixes condicions que el va recollir el dia de sortida. La fiança prevista en el contracte de lloguer podrà utilitzar-se per aplicar aquesta mesura. Si la immobilització del vehicle es deu al desgast normal o a negligència relacionada amb el manteniment regular, que és responsabilitat del propietari, aquest no podrà reclamar indemnització alguna per la neteja interior o exterior, ni retenir quantitat alguna, ja que el llogater no podrà realitzar la neteja en condicions òptimes a causa de la immobilització del vehicle.

L'ús del vehicle durant tot el període de lloguer només està permès als països que es van indicar en el moment de la sol·licitud de reserva. En cas que el viatger no respecti les restriccions indicades pel propietari en el seu anunci, el viatger s'exposa a una sanció econòmica de cinquanta (50) euros que seran retinguts de la fiança pel propietari. En cas d'immobilització del vehicle arran d'una avaria o d'un incident ocorregut a l'estranger amb un vehicle el qual la preferència del propietari estipula que està prohibit viatjar a l'estranger i excepte acord escrit del propietari per a viatjar a un altre país, el viatger s'exposa a sufragar les despeses addicionals de repatriació del vehicle.

Cadascuna de les parts del contracte, propietari i viatger, ha de completar el contracte de lloguer. El contracte pot ser en paper o digital a través de l'aplicació mòbil. El contracte està disponible en els Detalls de la reserva en el compte d'usuari de Yescapa, en l'idioma triat per a la utilització de la plataforma. Atenció, si el lloguer té lloc a Portugal, el viatger haurà d'aportar un contracte de lloguer en llengua portuguesa per obligació legal. El control de l'estat del vehicle i dels seus equipaments ha de realitzar-se obligatòriament el dia de la sortida i el dia de retorn.

En el cas que el vehicle present danys superficials de caràcter estètic (veure taula a continuació) ocasionats durant el període de lloguer, el propietari haurà d'afavorir la reparació en lloc de la substitució de l'element, que serà responsabilitat del viatger i, per tant, al seu càrrec. Es consideren danys superficials de caràcter estètic els danys a l'interior del vehicle, no coberts per l'assegurança de lloguer, com els següents:

Tipus de dany superficial Localització del dany
Taques permanents (cafè, oli, cola, adhesiu, etc.) Teixits (seients, coixins, matalassos, cortines) o altres tipus de superfícies
Arraps, esgarrapades Qualsevol tipus de superfície com a portes, envans, mampares,armaris, sòls, etc.
Impactes, escantells Superfícies delicades com a aigüera, coberta d'aigüera, lavabo, dutxa, llum, taula, etc.
Xocs de petita talla Mampares, portes, armaris, tiradors de portes o calaixos, etc.
Cremades puntuals (com a cigarrets, hervidor, cafetera...) Mesa, superfície de treball, teixits (coixins, seient, matalàs), sòls, etc.
Informació Sòls (linòleum), teles (coixins, seients, matalassos) i altres tipus de superfícies.

Quan sigui impossible reparar un dany superficial de naturalesa estètica, el viatger està obligat a indemnizar al propietari. Les parts han d'acordar una compensació adequada basada en la magnitud del dany i el preu original de l'element danyat:

 • si el valor de l'article danyat és inferior al 50 EUR: el viatger ha de reemplaçar aquest article o abonar una quantitat equivalent al preu d'un article de reemplaçament.
 • si es tracta d'un bé amb un valor superior a 50 EUR: el propietari podrà definir un muntant de reparació de danys màxim de 150EUR en funció amb la grandària del dany i del preu de l'element. Un dany estètic no pot comportar el canvi d'un bé d'un valor superior a 50EUR excepte si el mal impedeix l'ús de l'element danyat.

En el cas que un dany estètic resulti ser un dany ocult, és a dir, que l'element hagi estat "maquillat" per a ocultar el dany, llavors el viatger serà considerat responsable i haurà d'abonar l'import de les reparacions d'aquest mal.

El llogater no pot aportar cap modificació irreversible tant interior com a exterior en el vehicle sense l'acord avançat del propietari. El llogater ha de verificar obligatòriament i controlar els nivells dels diferents fluids del vehicle: oli del motor, aigua, aigües residuals, líquid d'adreça, líquid neteja cristalls i líquid de refrigeració del motor. Quan sigui necessari, el llogater haurà de dur a terme aquest manteniment i els recanvis.

El llogater ha de controlar regularment la pressió dels pneumàtics. Tan aviat com sigui necessari, s'han d'inflar de nou fins als nivells indicats en la guia d'utilització i manteniment del vehicle proporcionada pel fabricant. Aquest document ha de ser lliurat pel propietari al llogater al moment de l'entrega del vehicle.

El llogater ha de reemplaçar els equipaments del vehicle que hagin estat danyats durant el període de lloguer. D'aquests equipaments es detalla especialment els eixugaparabrises, el paper de bany o les bombetes. El llogater és responsable del conjunt de danys causats pel seu acte, per la seva pròpia negligència o la de tercers durant el període del lloguer del vehicle. El llogater és l'únic responsable de tots els danys i perjudicis derivats del ompliment de combustible inadequat, ompliment per error del dipòsit de combustible amb aigua o del dipòsit d'aigua amb combustible.

El llogater compromet la seva responsabilitat penal per totes les infraccions de tràfic detectades per la policia durant el període de lloguer. Les penalitzacions (multa, retirada de punts...) són enterament responsabilitat del llogater per qualsevol incompliment notificat durant el període de vigència del contracte de lloguer amb el vehicle llogat. Yescapa es reserva el dret d'enviar els documents (document d'identitat i permís de conduir) a les autoritats competents per a l'atribució de la multa al titular del contracte de lloguer responsable de la infracció, prèvia presentació de la prova d'infracció rebuda pel propietari.

Per les deterioracions o danys causats a l'interior i exterior del vehicle llogat, un segon pressupost pot ser sol·licitat als propietaris amb l'objectiu de dur a terme una comparació si Yescapa ho considera necessari, sempre que l'estat del vehicle permeti que aquest sigui traslladat al segon taller.

Quan el pressupost de la reparació és inferior a la franquícia, no se sol·licitarà peritatge del vehicle a l'assegurança. El mateix ocorre amb els danys no coberts per l'assegurança. En els dos casos, l'import de les reparacions serà a càrrec exclusiu del viatger si és responsable, prèvia presentació d'un pressupost de les reparacions o la factura.

No obstant això, en cas de danys en un vehicle de més de 10 anys, podria aplicar-se un coeficient d'obsolescència per a distribuir l'import de les reparacions que han de pagar el propietari del vehicle i el viatger responsable, segons el principi de la pèrdua de valor d'un objecte degut al seu ús, la seva antiguitat o el progrés tècnic per a aconseguir un valor residual. A partir de l'onzè any, aquesta distribució de la quantitat a pagar pot aplicar-se als elements danyats, fins a un 5% per any addicional i fins a un màxim del 50% aquesta distribució dels costos entre el propietari i el viatger s'aplicarà només en absència d'un peritatge del vehicle. La mà d'obra continua sent responsabilitat exclusiva del viatger.

A més, en cas d'agreujament d'un mal, és a dir, quan l'element danyat ja incloïa un mal visible en el control de l'estat del vehicle abans del lloguer i és impossible reparar aquest mal, portant a una substitució obligatòria de l'element danyat, no es podrà sol·licitar un peritatge del vehicle si aquest incloïa danys massa importants abans del lloguer. En absència de peritatge del vehicle, Yescapa es reserva el dret d'estudiar una distribució de l'import a abonar entre el propietari i el viatger, segons la importància del mal inicial, fins a un màxim de 50% entre el propietari i el viatger. En cas que no hi hagi elements justificatius suficients (foto, vídeo) per a estimar el desgast inicial, l'import de la substitució serà a càrrec exclusiu del viatger.

Per a qualsevol mal, sempre privilegiarà la reparació de l'element o elements danyats a la seva substitució. No obstant això, si l'element o els elements danyats són irreparables, caldrà substituir-los per nous.

En cas d'interrupció del lloguer després d'una avaria del vehicle o incident en el qual la responsabilitat és del viatger o aquesta no pot ser determinada, el viatger no podrà pretendre un reemborsament del lloguer. Per això, en el cas en el qual el viatger desitgi un vehicle de substitució per a continuar el seu viatge, aquest haurà de córrer amb la totalitat de les despeses de la nova reserva, les despeses derivades d'ella així com l'import de la nova fiança.

El present lloguer està expressament acordat i acceptat en termes de les lleis i reglaments aplicables en la matèria. Les dues parts es comprometen a establir un control d'estat del vehicle el més complet possible, i un inventari del vehicle quan es rep i quan es retorna. Aquests dos documents són preparats per ambdues parts i tenen la mateixa validesa, la responsabilitat de la prova recau sobre la part que impugna l'exactitud de l'inventari i estat del vehicle.

El llogater pren el vehicle en l'estat en què es troba el dia de la presa de possessió del vehicle.

Tret que en la fitxa de l'estat del vehicle s'hagi indicat el contrari en presència d'ambdues parts el dia de l'entrega del vehicle al llogater, es considera que el llogater rep aquest vehicle en bon estat de funcionament i net, sense altres formalitats. Quan el llogater pren possessió del vehicle, és responsable del seu ús, control i protecció. A la devolució del vehicle, es considera que el propietari rep el vehicle en bones condicions i net sense més formalitats. En cas de dany/s reportat/s al moment del control de l'estat del vehicle del dia de devolució amb els quals el llogater no estigui d'acord, correspon a aquest últim presentar les proves necessàries de la seva no responsabilitat quant al/als danys/s. En cas contrari, no podrà excluir la seva responsabilitat.

Ús i gaudi:

El llogater gaudeix del vehicle i l'utilitza acuradament, de forma prudent, en condicions normals i d'ús convencional

Cal destacar que el llogater està obligat a prendre totes les precaucions necessàries i a seguir estrictament les prescripcions de les regles establertes pel Codi de Circulació i els seus reglaments en vigor.

El llogater té prohibit utilitzar el vehicle:

 • per participar a esdeveniments automobilístics, per posar a prova els vehicles i com auto-escola;
 • per al transport de mercaderies o de persones a canvi de remuneració;
 • per tirar, empènyer o arrossegar un altre vehicle de qualsevol manera;
 • sobrecarregar amb un cert nombre de persones o amb una càrrega útil superior als valors i requisits segons l'especificat pel fabricant;
 • per transportar materials inflamables, explosius, productes tòxics o perillosos;
 • per cometre qualsevol tipus d'infracció.

Assegurança

L'assegurança i l'assistència corresponen a les especificades al moment de la sol·licitud de reserva, contractades mitjançant el pagament de la reserva i indicades en el contracte de lloguer.

Ocurrència d'un dany: En cas de danys tals com accident, robatori, pèrdua, incendi, danys causats per animals o qualsevol altre dany, el llogater ha d'avisar immediatament a la policia o guarda forestal. En tals situacions, el llogater es compromet a redactar o fer redactar un informe que reculli les condicions en les quals es va produir el dany. En cas de dany d'aquestes característiques, el llogater està obligat a informar immediatament al propietari i a la societat Yescapa per escrit enviant un missatge per correu electrònic (e-mail).

Si es redacta un part amistós pel llogater, aquest serà emplenat en el lloc de l'accident amb l'altre conductor implicat en l'accident, d'acord amb els reglaments en vigor sense que cap secció sigui ignorada, emplenada parcialment, incorrectament o de manera difícilment llegible. Cal prestar especial atenció al dibuix explicatiu de l'accident. Si l'accident implica a diversos vehicles, el llogater ha d'establir una declaració amistosa amb el conductor del vehicle davanter, i una declaració amb el vehicle que li segueix darrere. En cas que l'altre conductor es negui a emplenar o signar la declaració cal tenir com a mínim la matrícula de l'altre vehicle. El llogater deu llavors intentar obtenir testimoniatges de persones que hagin vist l'accident, o sol·licitar la intervenció d'un agent de serveis de la policia o guarda civil.

L'informe amistós degudament completat ha de ser transmès a la companyia d'assegurances en un període màxim de cinc dies hàbils després, prèviament presentat i validat pel propietari respectant el període d'ordre públic (art. L. 113-2 del Codi d'Assegurances).

La fiança pot ser utilitzada per cobrir les despeses de reparació del vehicle en cas de sinistre o dany. També es pot usar per cobrir l'import de la franquícia de l'assegurança. La fiança es destina també a cobrir els excessos de quilometratge i qualsevol quantitat deguda al propietari per part del llogater en el marc del lloguer, i de conformitat amb les condicions del contracte de lloguer. La gestió de la fiança està subjecta a la signatura per ambdues parts (llogater i propietari) del contracte de lloguer i de la fitxa de control de l'estat del vehicle el dia de sortida i de retorn.

En el cas en el qual la fiança és gestionada pel propietari:

El propietari rep en mà la fiança l'import de la qual ha d'estar indicat en el contracte de lloguer. La fiança pot lliurar-se en efectiu, en xec bancari o en una altra forma de pagament convinguda anteriorment entre el propietari i el viatger. Si la fiança no és lliurada el dia de sortida, el propietari està en el seu dret de negar-se a la realització del lloguer i anul·lar el mateix. El viatger, en aquest cas, no tindrà dret a cap reemborsament.

Si el vehicle no presenta cap anomalia, el propietari deu imperativament retornar la fiança el dia de devolució del vehicle.

Si el vehicle presenta una o més anomalies, el propietari té dret a conservar la totalitat de la fiança (sense abonar-la ni utilitzar-la) fins a conèixer l'import de les reparacions a realitzar. L'import retingut ha de quedar indicat en el contracte de lloguer, en l'espai previst a aquest efecte.

En cas de sobrepassar el paquet quilomètric contractat, de falta de combustible, de retard del viatger superior a 1 hora i/o de negligència provada (vegeu l'article 9), el propietari haurà de retenir i cobrar l'import indicat per als casos abans esmentats d'acord amb aquestes clàusules, després d'haver-ho indicat en el contracte de lloguer, que haurà de ser signat imperativament per totes dues parts.

La fiança pot utilitzar-se per a cobrir els peatges o les multes que el viatger declara al propietari al seu retorn del lloguer. Si es desconeix l'existència d'infraccions en el moment de la devolució del vehicle i que el propietari rep l'impagament de peatges i/o multes corresponents al període de lloguer, el viatger continua sent responsable d'aquest import i de les sancions associades (pèrdua de punts, retirada del carnet...).

En el cas en el qual la fiança és gestionada per Yescapa:

El viatger autoritza expressament a Yescapa a recuperar l'import per a cobrir les sumes degudes, fins a un màxim de 2.000 €. Si el vehicle presenta una o més anomalies, el propietari disposa de 72 hores després de la devolució del vehicle per a informar a Yescapa i un termini màxim d'una setmana per a presentar un pressupost. Les anomalies comunicades hauran de ser les mateixes que les enumerades en els dos exemplars respectius del contracte de lloguer, degudament emplenat i signat per totes dues parts. El propietari té dret a exigir una indemnització en mà al viatger en el moment de la devolució del vehicle, si el cost de la indemnització és inferior a 100 euros.

La resolució amistosa és l'opció a privilegiar per a una gestió ràpida de qualsevol dany o incompliment de contracte. La fiança i les indicacions de les presents clàusules permeten a les parts trobar una solució amistosa. No obstant això, si hi ha un conflicte entre les parts, Yescapa ofereix un servei de mediació. El nostre equip no té la competència d'un advocat o d'un departament jurídic i ofereix suport sobre la base d'aquestes clàusules i de la seva experiència com a plataforma d'intermediació. La intervenció del nostre servei de mediació es cobrarà quaranta-nou euros (49€) a la part responsable, o es dividirà a parts iguals entre el propietari i el viatger si el dany no pot atribuir-se formalment a una de les parts.

Paral·lelament i si no es resol amistosament, la remissió a un tribunal competent és possible per iniciativa pròpia d'alguna de la parts, propietari i/o viatger. Les parts del contracte poden dirigir-se a un tribunal local per a conflictes i litigis de menys de 4.000 €.