Contracte de lloguer entre particulars

Per tal de gaudir del viatge amb total tranquilitat, Yescapa fica a la teva disposició un contracte de lloguer que protegeix a ambdues parts, propietari i llogater.

Abans de començar el viatge, has d'assegurar-te de portar amb tu el contracte de lloguer, ben completat i signat. El contracte conté tota la informació necessària i una fitxa de control de l'estat del vehicle que serveix a assegurar i valorar la intervenció de l'assegurança en cas d'incident.

El contracte de lloguer estarà disponible una vegada que la reserva hagi estat confirmada i els documents sol·licitats hagin estat validats pel nostre equip.

Estarà disponible en tot moment en el teu Compte.
Existeix una versió PDF que pots imprimir i una versió digital disponible en l'aplicació mòbil: poseu-vos d'acord, propietari i viatger, abans del dia de sortida sobre la versió que us convé millor utilitzar. Heu d'emplenar i signar el contracte i la fitxa de l'estat del vehicle, el dia de lliurament i el dia de devolució del vehicle.

Llest per gaudir d'una escapada?


Clàusules de l'assegurança de lloguer d'autocaravanes

Conforme al que es disposa en els articles del Codi Civil, s'acorda que el propietari lloga al llogater a títol no professional el vehicle següent per un preu prèviament establert i sota responsabilitats i condicions indicades a continuació.

El vehicle llogat es destina exclusivament a un ús privat i personal com a vehicle de turisme i oci. Yescapa no es fa responsable d'un ús inadequat del vehicle ni dels danys que això pogués ocasionar.

El/els conductor/s del present vehicle llogat certifica/quen estar en possessió d'un permís de conduir necessari per conduir el vehicle llogat, en curs de validesa i en funció de les seves característiques i de la seva MMA (Massa Màxima Autoritzada). Els conductors hauran de respectar les condicions d'edat i d'antiguitat del permís de conduir segons l'assegurança aplicada. Les condicions de cada assegurança estan disponibles a la pàgina Assegurances Lloguer d'Autocaravanes i Campers. El vehicle pot ser conduït únicament pel/els conductor/s declarat/s en el contracte de lloguer.

El viatger és responsable personal i contractualment en el moment de la signatura del contracte de lloguer tal com es descriu en l'article 9.

El llogater no pot cedir, subarrendar o prestar el vehicle llogat a qui sigui, per cap motiu. No obstant això, en cas de necessitat de reparació del vehicle, els empleats del taller i/o la grua estan autoritzats a manipular el vehicle a condició que el propietari hagi estat previngut prèviament i hagi donat el seu acord escrit.

El llogater determina el seu forfait quilomètric quan fa la sol·licitud de reserva al propietari. Aquest forfait és esmentat en el resum dels detalls de la reserva abans d'efectuar el pagament i figura en el contracte de lloguer. Ambdues parts ho accepten contractualment amb la signatura del contracte i no podran impugnar-ho posteriorment.

El propietari està en el seu dret de demanar una compensació si el forfait quilomètric previst en el contracte ha estat sobrepassat, en funció de les tarifes previstes en el seu anunci i reflectides en el contracte. Tot acord convingut entre el propietari i el llogater sobre un forfait quilomètric diferent ha de ser indicat per escrit en el contracte de lloguer.
En cas d'un excés del quilometratge permès pel contracte, el llogater es compromet fermament a abonar la diferència de la tarifa estipulada en el contracte de lloguer. L'import ha de ser pagat, en mesura del possible, al moment de la devolució del vehicle en finalitzar el lloguer.

El llogater no s'allibera de la seva responsabilitat contractual fins que no ha retornat el vehicle al propietari així com els documents adjunts i les claus del mateix, i a condició que:

 • el propietari no rebi una multa relativa a una infracció que hagi tingut lloc durant el lloguer;
 • el propietari no rebi cap tiquet pendent de pagament per peatges o similar que hagi tingut lloc durant el lloguer;
 • no s'hagi constatat i assenyalat cap dany exterior i/o interior en la fitxa de control de l'estat del vehicle el dia de retorn.

En cas contrari, el llogater és responsable davant el propietari i ha de respectar les clàusules del contracte de lloguer fins a la resolució de l'incident i del/els problema/es declarat/s.
En el cas en el qual el propietari rebi una multa relativa a una infracció comesa durant el lloguer, el llogater es compromet a abonar-la després de presentació de la multa.
En cas de rebre un justificant de peatge o similar durant el període de lloguer, el propietari haurà de presentar aquests justificants i Yescapa sol·licitarà al viatger el pagament immediat d'aquests imports. El viatger es compromet a abonar-los des de la primera sol·licitud de la plataforma. Sempre que sigui possible, la targeta bancària utilitzada en pagar el lloguer podrà utilitzar-se per a recuperar aquests fons.
Si l'arrendatari danya l'interior i/o l'exterior del vehicle, la seva responsabilitat queda compromesa i està obligat a pagar l'import de les reparacions o l'import de la franquícia que aplica.
El vehicle i tots els accesoris posats a disposició del viatger han de lliurar-se en el mateix estat constatat en el moment d'entrega del vehicle. La pèrdua o la deterioració, fins i tot parcial, del vehicle o dels accesoris obliga financierament el viatger a abonar el cost total de les reparacions, sota presentació d'un pressupost o d'una factura (segons el tipus de reparació), tan aviat com la seva responsabilitat estigui compromesa segons la fitxa de control de l'estat del vehicle el dia de tornada o qualsevol altre element pertinenet que ho demostri (part amistós, testimoni presencial, tercers perjudicats). En el cas en el qual Yescapa gestioni la fiança, el viatger autoritza a la societat Yescapa a recaptar l'import de la suma deguda, segons les modalitats detallades en l'article 11.
L'entrega del vehicle llogat ha de fer-se en un lloc ben il·luminat de manera que el control de l'estat del vehicle pugui realitzar-se en les millors condicions possibles. La devolució del vehicle el dia de retorn ha de dur-se a terme per la/les mateixa/es persona/es que la van realitzar el dia de sortida. La totalitat de les parts i superfícies del vehicle han de ser examinades, compreses les parts superiors del vehicle.

El propietari pot confiar la gestió de lliurament del vehicle i control de l'estat d'aquest a un tercer, sempre que sigui la mateixa persona el dia de sortida i de retorn. Serà responsabilitat del propietari transmetre les dades de contacte de la persona encarregada abans del lliurament del vehicle.

Retard d'una de les parts

Per defecte, l'hora de recollida del vehicle està fixada a les 9h per a una recollida al matí i a les 14h per a un lloguer que comença a la tarda. Quant a l'hora de devolució del vehicle, està fixada, per defecte, a les 12h per a una devolució del vehicle al matí i a les 20h per a un lloguer fins a última hora de la tarda. Aquests horaris es donen a títol indicatiu i s'apliquen en absència d'un acord diferent entre les dues parts. Qualsevol retard de més de dos (2) hores per part del propietari o del viatger el dia de recollida o devolució del vehicle es cobrarà segons el següent principi: entre 2 i 6 hores de retard, la part perjudicada té dret a reclamar el pagament de 10 euros per hora de retard. A partir de 6 hores de retard, la part perjudicada tindrà dret a reclamar l'import equivalent a un dia de lloguer, incrementat en un cent per cent (100%), és a dir, dos dies de lloguer. Aquesta reclamació es farà directament entre les parts amb el pagament de les quantitats degudes pels mitjans de pagament acordats entre elles.

El total del lloguer s'abona per endavant a través de la plataforma Yescapa i l'ordre de transferència de la remuneració del propietari es duu a terme en finalitzar el primer dia de lloguer. Per a tots els accessoris o serveis opcionals que el propietari desitgi facturar, aquest haurà d'informar per endavant al llogater i arribar a un acord sobre l'import que es pagarà en persona abans de la sortida.

El propietari deu, en la mesura del possible, lliurar el vehicle amb el dipòsit de combustible ple al cent per cent (100%). Igualment, el llogater ha de retornar el vehicle amb el mateix nivell de combustible que el propietari l'hi va lliurar.

A més, el propietari es compromet a proporcionar un nivell suficient de gas per al viatge, oli de motor, refrigerant, líquid eixugaparabrisa i, si és necessari, productes per a l'ús del dipòsit d'aigües negres, aigua del dipòsit d'aigua neta i ad blue, que són subministraments inclosos en el preu del lloguer. Si aquests articles falten el dia de la sortida o s'esgoten durant el període de lloguer, el viatger haurà de comprar-los i el propietari estarà obligat a reemborsar al viatger directament en efectiu o per transferència bancària prèvia presentació del rebut.

En cas d'incident mecànic ocorregut durant el període de lloguer del vehicle, el viatger ha d'informar imperativament el propietari. És la seva responsabilitat seguir les indicacions del procediment en cas d'incident indicat en el document del certificat de l'assegurança. Després del diagnòstic del taller, les reparacions o canvis de peces poden ser necessàries perquè el vehicle torni a estar operatiu. Un acord escrit del propietari, a través d'un correu electrònic (e-mail) o per SMS al telèfon mòbil, haurà de ser imperativament sol·licitat i obtingut pel viatger abans d'autoritzar el taller a intervenir en el vehicle. En el cas en el qual el propietari comuniqui el seu acord per a efectuar les reparacions, el viatger podrà donar l'ordre de reparació als professionals. La factura podrà ser abonada pel viatger per a seguir endavant amb el lloguer. L'import de la reparació serà a càrrec de la part responsable, propietari o viatger, en funció de l'origen de l'avaria/incident. Les avaries mecàniques, excloent les bateries, solen ser el resultat del desgast normal o de l'obsolescència del vehicle, però també poden ser el resultat d'un mal ús del vehicle per part del viatger. Per a atribuir la responsabilitat, Yescapa podrà sol·licitar l'històric del manteniment del vehicle, les factures de manteniment o substitució i/o un diagnòstic en un taller.

En el cas que l'incident o l'avaria mecànica immobilitzin el vehicle, el viatger podrà deixar el vehicle en el taller mecànic designat per l'assistència del destral. El servei d'assistència informarà el viatger del procediment a seguir en funció de la situació. Per a l'assignació de responsabilitats, el viatger haurà d'esperar al servei d'assistència per a fer un control de l'estat del vehicle amb el tècnic. També haurà de prendre totes les fotos necessàries (interiors i exteriors) per a comprovar l'estat del vehicle abans de la seva retirada. En cas de repatriació per l'assistència, el viatger haurà d'assumir l'import de la diferència de combustible que faltés respecte a l'anotat en el contracte el dia de lliurament del vehicle. Si el propietari rebutja la reparació o si l'avaria mecànica immobilitza el vehicle en un termini superior al previst per l'assistència aplicable, correspondrà al propietari recuperar el seu vehicle en el taller una vegada efectuades les reparacions necessàries. Depenent del servei d'assistència del segur contractat, es podrà cobrir el cost del transport des del seu domicili fins a aquest taller, segons les condicions definides en el contracte d'assistència aplicable.

Si la immobilització es deu a una mala utilització o a un accident causat pel llogater, el propietari podrà deduir les despeses de "retorn" a la seva residència de l'import de la fiança lliurada pel llogater. Si la causa de la immobilització és fortuïta o indeterminable, les despeses de retorn seran assumides per ambdues parts a parts iguals, és a dir, 50% per a cadascuna de les parts del contracte. La fiança prevista en el contracte de lloguer podrà utilitzar-se per aplicar aquesta mesura. Si la immobilització del vehicle es deu a un desgast normal o a una negligència relacionada amb el manteniment regular, és responsabilitat del propietari i aquest ha d'assumir la totalitat del cost del viatge de retorn per a la recuperació del seu vehicle. Pel que fa a la distància de repatriació del vehicle, tots els països a visitar han de ser esmentats en el contracte de lloguer o ser objecte d'un acord escrit amb el propietari. En cas contrari, s'atribuirà al llogater l'import total del viatge de retorn.

En el cas que l'incident mecànic provingui d'una mala utilització per part dels viatgers, d'un tercer o d'un objecte fix i el viatger és reconegut responsable, aquest haurà d'abonar l'import de les reparacions i no tindrà dret a cap reemborsament proporcional als dies no utilitzats. El segur i les despeses de servei no són reemborsables.

Si l'incident mecànic prové d'un ús normal i regular o d'un mal manteniment del vehicle, el propietari serà responsable i haurà d'assumir l'import de les reparacions. Si, en aquest últim cas, el viatger ha abonat el cost de les reparacions, el propietari té l'obligació de retornar-li el cost íntegre d'aquesta reparació sota presentació de les factures corresponents. El viatger té l'obligació d'assegurar-se que les reparacions siguin efectuades exclusivament per un mecànic competent habilitat. Se li pot eximir de la seva responsabilitat només si aporta la prova que l'incident o incidents mecànics van ocórrer com a resultat d'un desgast normal i regular de la mecànica o d'un mal manteniment del vehicle per part del propietari. La prova pot ser emesa per un expert/perit.

En el cas en el qual fora impossible definir la responsabilitat per l'incident, correspon al propietari i al viatger assumir la responsabilitat i les despeses de la reparació a parts iguals (50/50).

El propietari es compromet a lliurar el vehicle en perfecte estat de funcionament, de conducció i neteja, amb els nivells i la pressió dels pneumàtics verificats, amb el dipòsit de combustible ple, un nivell de gas suficient per a la durada del lloguer, el WC buit i net, dipòsit d'aigües brutes buidat i neteja exterior i interior efectuades, i desinfecció del vehicle segons el procediment indicat en el contracte de lloguer. La presa en mà del vehicle per part del viatger implica, excepte prova escrita aportada al contracte de lloguer, que el viatger valida el perfecte estat de funcionament, conducció i neteja del vehicle.

Totes dues parts del contracte realitzen conjuntament el control de l'estat del vehicle e han d'indicar-lo tot en el contracte de lloguer (en paper o digital). Correspon a les parts posar-se d'acord sobre l'idioma dels comentaris en el contracte digital o, si s'emplenen dos contractes en paper, que la informació escrita en totes dues còpies es correspongui, sigui com sigui la llengua de redacció. El propietari es compromet a controlar tots els elements importants del seu vehicle, com l'aire condicionat, la calefacció, l'escalfador d'aigua, el frigorífic, el forn, les plaques de cuina (llista no exhaustiva) durant el control de l'estat del vehicle el dia de sortida, així com en el moment de devolució del vehicle, sempre en presència del viatger. El propietari ha d'anotar igualment en el contracte de lloguer la data de caducitat dels tubs de gas, si el vehicle estigués equipat amb ells.

El propietari es compromet a conduir el seu vehicle i a realitzar algunes maniobres en presència del llogater per detectar qualsevol possible anomalia (sorolls sospitosos, mal funcionament...), el dia de sortida i de retorn del vehicle.

El propietari es compromet a llogar el seu vehicle en el millor estat de neteja possible. En el cas que el viatger estigui en desacord amb l'estat de neteja de l'interior del vehicle, és necessari que el precisi en la fitxa de control de l'estat del vehicle del dia de sortida, en l'apartat reservat per a això. Es recomana al propietari prendre el temps necessari per a solucionar aquest problema i deixar el vehicle en millors condicions. Si després de la neteja o solució aportada, el viatger es nega de nou a utilitzar el vehicle, el motiu de la neteja no podrà ser acceptat per a cancel·lar la reserva del lloguer i el reemborsament al viatger no serà possible: el propietari rebrà la seva remuneració com a previst inicialment. Si el propietari no desitja procedir a la neteja del vehicle i el viatger es nega a utilitzar-lo per al lloguer, el viatger haurà d'aportar les proves que mostrin la no conformitat de l'estat de neteja del vehicle (fotos, vídeos, etc...): aquestes han de ser enviades per email a la societat Yescapa tan aviat com sigui possible. El viatger ha de procedir immediatament a la cancel·lació de la reserva a través del seu compte Yescapa, com a més tard abans que el primer dia de lloguer arribi a la seva fi. En el cas en el qual Yescapa estimi que el vehicle no es troba en un bon estat de neteja, la plataforma es reserva el dret de sol·licitar al propietari el reemborsament total.

El propietari es compromet a assumir les despeses de tota reparació del vehicle, sempre que no sigui derivada d'una falta de conducció del llogater, fent aquest una bona utilització del vehicle. En cas que el llogater hagi realitzat el pagament per endavant de l'import de les reparacions, el propietari es compromet a reemborsar l'import íntegre, sota presentació de les factures que justifiquin aquestes reparacions, per les quals el propietari haurà donat la seva autorització al llogater abans de procedir a les reparacions necessàries i estrictament exigides per la situació. Aquesta petició i autorització han d'estar obligatòriament formulades per escrit a través de l'enviament d'un correu electrònic (e-mail) o missatge de text SMS al telèfon mòbil.

En cas d'avaria o trencament de qualsevol equipament del vehicle que sigui conseqüència del desgast de l'element i que sigui aliè a un mal ús del viatger, es podrà realitzar una indemnització per part del propietari proporcional als danys i perjudicis causats durant el lloguer. A títol indicatiu, pots consultar el següent:

 • Equipament vital (frigorífic, aire condicionat, calefacció, pompa d'aigua, llit, claraboia)
  1 dia de lloguer per a lloguers de 6 dies o menys, 2 dies de lloguer per a lloguers entre 7 i 10 dies, 3 dies de lloguer per a lloguers d'11 dies o més.

 • Equipament secundari (taula, tendal, ràdio, televisió, vaixella)
  1/2 dia de lloguer per a lloguers de 6 dies o menys, 1 dia de lloguer per a lloguers entre 7 i 10 dies, 1,5 dies de lloguer per a lloguers d'11 dies o més.

En cas de mal(s) notificat(s) en el control de l'estat del vehicle el dia de retorn que no s'hagin anotat en el control de l'estat del vehicle el dia de sortida, el propietari ha de retenir la totalitat de la fiança i indicar-lo en el contracte de lloguer en l'espai previst a aquest efecte. El propietari no cobrarà la fiança fins que s'hagi estimat el cost del mal i s'hagi establert formalment la responsabilitat d'aquest. Es recomana encaridament una resolució amistosa, però mancant acord entre les parts, el propietari i el viatger hauran de declarar els danys a través del formulari disponible en el Compte d'Usuari en un termini de 24 hores després de la finalització del lloguer. En cas que el vehicle sofreixi danys abans del període de lloguer, el propietari està obligat a informar el següent viatger per a arribar a un possible acord econòmic o realitzar un gest, si fos necessari.

El propietari té l'obligació de verificar l'estat de tots els pneumàtics. És necessari procedir al canvi de pneumàtics cada 5 (cinc) anys. Yescapa sol·licita als propietaris que facin fotos de cada pneumàtic del vehicle abans del primer lloguer de l'any. En cas d'incident, el viatger haurà de guardar el pneumàtic danyat i/o prendre una foto d'aquest, de preferència que apareguin els detalls de l'edat del pneumàtic.

En cas de burxada: la responsabilitat recau sobre el viatger. En cas d'haver de canviar exclusivament un pneumàtic (si el segon pneumàtic del mateix eix és nou), el 100% del cost de la substitució del mateix serà a càrrec del viatger. No obstant això, en la majoria dels casos, és necessari canviar els dos pneumàtics del mateix eix; en aquest cas, el 75% del cost de la substitució dels pneumàtics (pneumàtic danyat i segon pneumàtic del mateix eix) serà a càrrec del viatger. El 25% restant serà a càrrec del propietari.

En cas de rebentada o ruptura del pneumàtic:

 • Pneumàtic de més de 5 (cinc) anys d'antiguitat: El propietari haurà d'assumir la responsabilitat d'aquesta rebentada o ruptura. Si es produeixen danys al vehicle per aquest motiu, la franquícia (si aplica) no podrà ser sol·licitada als viatgers. La substitució de l'eix serà a càrrec del propietari.
 • Pneumàtics de fins a 5 (cinc) anys o menys: si la rebentada del pneumàtic no és conseqüència d'un fet accidental relacionat amb la conducció del viatger (per exemple, impacte amb una carrosseria fixa), el propietari continua sent responsable de la totalitat dels danys causats per la rebentada del pneumàtic i no es pot reclamar cap import al viatger.

Yescapa es reserva el dret de sol·licitar al propietari els següents elements:

 • Contracte de lloguer completat i signat;
 • Factura de compra dels pneumàtics;
 • Fotos del pneumàtic;
 • Diagnòstic del taller.

En cas que sigui necessari declarar l'expedient a l'assegurança (en cas de danys ocasionats al vehicle) i si els elements ho permeten, l'expert podrà determinar l'origen d'aquesta rebentada o trencament del pneumàtic, així com la responsabilitat del propietari o del viatger.

En cas que sigui impossible determinar l'origen de la rebentada o ruptura, Yescapa es reserva el dret d'establir una responsabilitat compartida, que implica un abonament del 50% per al propietari i 50% per al viatger.

En cas d'interrupció del lloguer després d'una avaria del vehicle en la qual no pugui atribuir-se la responsabilitat al viatger, el propietari es compromet a reemborsar al viatger l'import corresponent als dies i quilòmetres no consumits. Aquest reemborsament s'efectuarà directament entre les parts del contracte. El propietari és l'únic responsable d'aquest reemborsament. En absència de tal reemborsament, el viatger podrà emprendre accions legals contra el propietari.

Si aquesta avaria es produeix dins de les primeres 48 hores de lloguer, el propietari haurà de reemborsar el lloguer íntegrament. Yescapa es reserva el dret de retardar la transferència de la remuneració del propietari en el cas d'una avaria comunicada dins de les primeres 48 hores del lloguer, a l'espera que es faciliti informació per a verificar la responsabilitat de l'avaria.

Yescapa es reserva el dret d'exigir l'històric de manteniment del vehicle, qualsevol factura de servei o substitució que pugui estar relacionada amb l'avaria i/o un diagnòstic d'un taller competent si és necessari per a assignar la responsabilitat de la reparació.

Si no es pot determinar la responsabilitat de l'avaria, el propietari està obligat a reemborsar el 50% de la seva remuneració i la tarifa diària del quilometratge no utilitzat.

Pel que fa a la neteja de l'interior, de l'exterior i del dipòsit d'aigües negres, el viatger no es responsabilitzarà econòmicament de la neteja no realitzada a causa d'una interrupció del període de lloguer quan no sigui responsable o ho sigui només parcialment.

El viatger té l'obligació d'imprimir el certificat de l'assegurança i llegir-lo atentament abans del lloguer. El contracte de lloguer ha de signar-se el dia de la sortida en presència de totes dues parts, ja sigui des de l'aplicació mòbil del propietari o en paper disponible en el perfil de tots dos. En el contracte en paper, en cas que la llengua d'expressió no sigui comuna entre el propietari i el viatger, les parts tenen la responsabilitat d'entendre el contingut abans de signar-lo. Yescapa pot oferir suport per a l'entesa entre les parts durant l'horari d'obertura del servei.

El llogater està en el seu dret de rebutjar el lloguer si les característiques principals del vehicle no corresponen amb la descripció de l'anunci publicat pel propietari en la plataforma Yescapa. El vehicle ha de correspondre a les fotos interiors/exteriors de l'anunci. En cas d'oposició, el llogater ha de presentar una prova de la no conformitat del vehicle (fotos, vídeos...). El llogater ha d'assegurar-se del bon funcionament del vehicle i del conjunt d'accessoris i equipaments al moment de realitzar el control de l'estat del vehicle el dia de sortida. En prendre possessió del vehicle, el llogater comença el lloguer i no pot reclamar a Yescapa un reemborsament o gest comercial pel que fa a la condició del vehicle.

El llogater ha d'assegurar-se que el vehicle està ben tancat quan ell no estigui present. No ha de deixar-se objectes personals a la vista i ha de prendre les mesures necessàries per evitar robatoris. Ni el propietari ni Yescapa es fan responsables de robatoris, pèrdues o deterioracions dels béns pertanyents al llogater i als passatgers. En cas de robatori o furt, i sense un tercer identificat o identificable, tots els danys que resultin del robatori o furt estaran a càrrec del llogater.

En cas d'accident i/o danys al vehicle (interior i/o exterior), el llogater es compromet a avisar immediatament i sense retards al propietari i a la societat Yescapa, mitjançant una trucada telefònica i/o per e-mail.

El viatger està obligat a avisar per telèfon i/o per e-mail al propietari i a Yescapa per a qualsevol mena de manteniment o reparació efectuada en el vehicle. La factura podrà ser abonada pel viatger per a continuar el seu lloguer. L'import de la reparació serà a càrrec de la part responsable, propietari o viatger, en funció de l'origen de l'avaria/incident.

El/els conductor/és designats en el present contracte del lloguer deu/en imperativament ser titular/s d'un permís de conduir de categoria B per conduir un vehicle d'una MMA inferior o igual a 3,5 tones. El/els conductor/s ha/n de respectar l'edat mínima i antiguitat de permís de conduir exigits per l'assegurança aplicable al lloguer o, per defecte, requerits pel propietari en l'anunci.

El llogater es compromet a cuidar el vehicle de forma prudent i amb les mateixes precaucions que com si fos el seu propi vehicle i a realitzar els controls obligatoris per les circumstàncies presents. El llogater està obligat a realitzar un manteniment normal, constant i regular del vehicle durant el període del contracte previst i sempre que estigui en possessió del vehicle.

El llogater haurà de fer-se càrrec de totes les despeses de reparacions necessàries del vehicle o de les franquícies de l'assegurança aplicable, com a conseqüència dels danys ocasionats pel seu acte personal, per tercers al contracte de lloguer o per qualsevol dany causat per un tercer no identificat.

El viatger es compromet a lliurar el vehicle en perfecte estat de funcionament, de conducció i neteja, amb el dipòsit de combustible ple, la caixa del WC buida i neta, buidat d'aigües brutes i neteja exterior i interior efectuades. Les condicions en les quals es retorna el vehicle han de ser almenys similars a les mateixes en les quals el propietari ho va lliurar al llogater. En absència de tals condicions de devolució del vehicle i tret que s'indiqui el contrari en la pàgina 3 del contracte de lloguer, el propietari tindrà dret a reclamar sancions d'acord amb l'indicat a continuació:

Negligència Retenció
Aigües negres no buidades (WC) 50 EUR
Ompliment del dipòsit d'aigua neta no realitzat 5 EUR
Buidatge d'aigües grises no realitzat 15 EUR
Neteja exterior (senyals en la carrosseria, llandes, parabrises) no d'acord amb l'estat inicial del vehicle. 15 EUR
Neteja interior (traces d'ús de la cuina i del bany, sòls no escombrats, presència de residus o escombraries) no d'acord amb l'estat inicial del vehicle. 40 EUR per a una furgoneta camper
80 EUR per a camper gran volum i autocaravana

Aquestes penalitzacions poden acumular-se en funció de l'estat del vehicle en comparació amb l'estat inicial de neteja indicat en el control de l'estat del vehicle del dia de entrega. A més, si el viatger no compleix amb alguna de les regles de vida a bord establertes pel propietari en el seu anunci, també està exposat a les següents sancions:

Normes de vida a bord Retenció
Prohibició de fumar a bord 50 EUR
Presència d'animals de companyia 50 EUR

No obstant això, si l'estat del vehicle requereix l'intervenció d'un professional de neteja, aquest servei es realitzarà a càrrec del viatger prèvia presentació d'una factura pel propietari. Aquest servei no podrà combinar-se amb cap de les penalitzacions indicades anteriorment.

La quantitat o quantitats han de ser abonades directament el dia de la devolució del vehicle per al benefici total del propietari, a títol de despeses de mantenmiemt po neteja del vehicle en els quals el propietari pugui haver d'incórrer personalment. En cas d'immobilització del vehicle que obligui el viatger a acabar el lloguer, si la immobilització es deu a un mal ús o a un accident causat pel viatger, el propietari podrà retenir de la fiança lliurada pel viatger l'import de la neteja prevista en les presents clàusules. Si la causa de la immobilització és fortuïta o indeterminable, el propietari no podrà retenir cap penalització en concepte de neteja. La fiança prevista en el contracte de lloguer podrà utilitzar-se per aplicar aquesta mesura. Si la immobilització del vehicle es deu al desgast normal o a negligència relacionada amb el manteniment regular, que és responsabilitat del propietari, aquest no podrà reclamar indemnització alguna per la neteja interior o exterior, ni retenir quantitat alguna, ja que el llogater no podrà realitzar la neteja en condicions òptimes a causa de la immobilització del vehicle.

El viatger només podrà abandonar el lloguer en cas de decisió per part de l'assistència després d'una avaria del vehicle. Si el viatger abandonés el vehicle per qualsevol altre motiu, perdria automàticament el dret al reemborsament de la fiança, seria responsable econòmicament de la repatriació del vehicle fins al domicili del propietari, així com dels danys causats al vehicle fins la seva repatriació al domicili del propietari.

L'ús del vehicle durant tot el període de lloguer només està permès als països que es van indicar en el moment de la sol·licitud de reserva. En cas que el viatger no respecti les restriccions indicades pel propietari en el seu anunci, el viatger s'exposa a una sanció econòmica de cinquanta (50) euros que seran retinguts de la fiança pel propietari. En cas d'immobilització del vehicle arran d'una avaria o d'un incident ocorregut a l'estranger amb un vehicle la preferència del qual del propietari estipula que està prohibit viatjar a l'estranger i excepte acord escrit del propietari per a viatjar a un altre país, el viatger s'exposa a sufragar les despeses addicionals de repatriació del vehicle. El mateix ocorre si el país o els països visitats no es declaren en el moment de la sol·licitud de reserva.

El contracte digital està disponible l'aplicació mòbil del propietari en el seu idioma i el contracte en format paper en els Detalls de la reserva en el compte de tots dos usuaris, en l'idioma triat per a la utilització de la plataforma. Atenció, si el lloguer té lloc a Portugal, el viatger haurà d'aportar un contracte de lloguer en llengua portuguesa per obligació legal. El control de l'estat del vehicle i dels seus equipaments ha de realitzar-se obligatòriament el dia de la sortida i el dia de retorn.

En el cas que el vehicle present danys superficials de caràcter estètic (veure taula a continuació) ocasionats durant el període de lloguer, el propietari haurà d'afavorir la reparació en lloc de la substitució de l'element, que serà responsabilitat del viatger i, per tant, al seu càrrec. Es consideren danys superficials de caràcter estètic els danys a l'interior del vehicle, no coberts per l'assegurança de lloguer, com els següents:

Tipus de dany superficial Localització del dany
Taques permanents (cafè, oli, cola, adhesiu, etc.) Teixits (seients, coixins, matalassos, cortines) o altres tipus de superfícies
Arraps, esgarrapades Qualsevol tipus de superfície com a portes, envans, mampares,armaris, sòls, etc.
Impactes, escantells Superfícies delicades com a aigüera, coberta d'aigüera, lavabo, dutxa, llum, taula, etc.
Xocs de petita talla Mampares, portes, armaris, tiradors de portes o calaixos, etc.
Cremades puntuals (com cigarrets, bullidor, cafetera...) Mesa, superfície de treball, teixits (coixins, seient, matalàs), sòls, etc.
Informació Sòls (linòleum), teles (coixins, seients, matalassos) i altres tipus de superfícies.

Quan sigui impossible reparar un dany superficial de naturalesa estètica, el viatger està obligat a indemnizar al propietari. Les parts han d'acordar una compensació adequada basada en la magnitud del dany i el preu original de l'element danyat:

 • si el valor de l'article danyat és inferior al 50 EUR: el viatger ha de reemplaçar aquest article o abonar una quantitat equivalent al preu d'un article de reemplaçament.
 • si es tracta d'un bé amb un valor superior a 50 EUR: el propietari podrà definir un muntant de reparació de danys màxim de 150EUR en funció amb la grandària del dany i del preu de l'element. Un dany estètic no pot comportar el canvi d'un bé d'un valor superior a 50EUR excepte si el mal impedeix l'ús de l'element danyat.

En el cas que un dany estètic resulti ser un mal ocult, és a dir, que l'element hagi estat "maquillat" per a ocultar el mal, llavors el viatger serà considerat responsable i haurà d'abonar l'import de les reparacions d'aquest mal.

El llogater no pot aportar cap modificació irreversible tant interior com a exterior en el vehicle sense l'acord avançat del propietari. El llogater ha de verificar obligatòriament i controlar els nivells dels diferents fluids del vehicle: oli del motor, aigua, aigües residuals, líquid d'adreça, líquid neteja cristalls i líquid de refrigeració del motor. Quan sigui necessari, el llogater haurà de dur a terme aquest manteniment i els recanvis.

El llogater ha de controlar regularment la pressió dels pneumàtics. Tan aviat com sigui necessari, s'han d'inflar de nou fins als nivells indicats en la guia d'utilització i manteniment del vehicle proporcionada pel fabricant. Aquest document ha de ser lliurat pel propietari al llogater al moment de l'entrega del vehicle.

El llogater ha de reemplaçar els equipaments del vehicle que hagin estat danyats durant el període de lloguer. D'aquests equipaments es detalla especialment els eixugaparabrises, el paper de bany o les bombetes. El llogater és responsable del conjunt de danys causats pel seu acte, per la seva pròpia negligència o la de tercers durant el període del lloguer del vehicle. El llogater és l'únic responsable de tots els danys i perjudicis derivats del ompliment de combustible inadequat, ompliment per error del dipòsit de combustible amb aigua o del dipòsit d'aigua amb combustible.

El llogater compromet la seva responsabilitat penal per totes les infraccions de tràfic detectades per la policia durant el període de lloguer. Les penalitzacions (multa, retirada de punts...) són enterament responsabilitat del llogater per qualsevol incompliment notificat durant el període de vigència del contracte de lloguer amb el vehicle llogat. Yescapa es reserva el dret d'enviar els documents (document d'identitat i permís de conduir) a les autoritats competents per a l'atribució de la multa al titular del contracte de lloguer responsable de la infracció, prèvia presentació de la prova d'infracció rebuda pel propietari.

Per les deterioracions o danys causats a l'interior i exterior del vehicle llogat, un segon pressupost pot ser sol·licitat als propietaris amb l'objectiu de dur a terme una comparació si Yescapa ho considera necessari, sempre que l'estat del vehicle permeti que aquest sigui traslladat al segon taller.

Quan el pressupost de la reparació és inferior a la franquícia, no se sol·licitarà peritatge del vehicle a l'assegurança. El mateix ocorre amb els danys no coberts per l'assegurança. En els dos casos, l'import de les reparacions serà a càrrec exclusiu del viatger si és responsable, prèvia presentació d'un pressupost de les reparacions o la factura.

No obstant això, en cas de danys en un vehicle de més de 10 anys (i la peça danyada dels quals no hagi estat substituïda en els últims 10 anys), podria aplicar-se un coeficient d'obsolescència per a distribuir l'import de les reparacions que han de pagar el propietari del vehicle i el viatger responsable, segons el principi de la pèrdua de valor d'un objecte degut al seu ús, la seva antiguitat o el progrés tècnic per a aconseguir un valor residual. A partir de l'onzè any, aquesta distribució de la quantitat a pagar pot aplicar-se als elements danyats, fins a un 5% per any addicional i fins a un màxim del 50% aquesta distribució dels costos entre el propietari i el viatger s'aplicarà només en absència d'un peritatge del vehicle. La mà d'obra continua sent responsabilitat exclusiva del viatger.

A més, en cas d'agreujament d'un mal, és a dir, quan l'element danyat ja incloïa un mal visible en el control de l'estat del vehicle abans del lloguer i és impossible reparar aquest mal, portant a una substitució obligatòria de l'element danyat, no es podrà sol·licitar un peritatge del vehicle si aquest incloïa danys massa importants abans del lloguer. En absència de peritatge del vehicle, Yescapa es reserva el dret d'estudiar una distribució de l'import a abonar entre el propietari i el viatger, segons la importància del mal inicial, fins a un màxim de 50% entre el propietari i el viatger. En cas que no hi hagi elements justificatius suficients (foto, vídeo) per a estimar el desgast inicial, l'import de la substitució serà a càrrec exclusiu del viatger.

Per a qualsevol mal, sempre privilegiarà la reparació de l'element o elements danyats a la seva substitució. No obstant això, si l'element o els elements danyats són irreparables, caldrà substituir-los per nous.

Ceci est le cas même lorsque le dégât concerne une pièce ou un élément isolé qui ne peut-être ni réparée ni changée. Si une casse mineure entraîne l'inutilisabilité d'un équipement, l'équipement devra être entièrement remplacé. Le coût de remplacement est à la charge exclusive de la partie responsable excepté lorsque l'élément cassé est âgé de plus de 10 ans. Dans ce cas, un principe de vétusté s'applique à partir de la onzième année, à hauteur de 5% par année supplémentaire et pouvant atteindre un maximum de 50% de répartition des coûts entre le propriétaire et le locataire. La main d'œuvre et la TVA restent à la charge exclusive du locataire.

En cas d'interrupció del lloguer després d'una avaria del vehicle o incident en el qual la responsabilitat és del viatger o aquesta no pot ser determinada, el viatger no podrà pretendre un reemborsament del lloguer. Per això, en el cas en el qual el viatger desitgi un vehicle de substitució per a continuar el seu viatge, aquest haurà de córrer amb la totalitat de les despeses de la nova reserva, les despeses derivades d'ella així com l'import de la nova fiança.

El present lloguer està expressament acordat i acceptat en termes de les lleis i reglaments aplicables en la matèria. Les dues parts es comprometen a realitzar un control d'estat del vehicle el més complet possible tant en el moment del lliurament com en el moment de la devolució del vehicle. El control de l'estat del vehicle del dia de sortida i del dia de retorn han de completar-se per totes dues parts i tenen la mateixa validesa, la responsabilitat de la prova recau sobre la part que qüestiona l'exactitud de l'estat del vehicle.

El llogater pren el vehicle en l'estat en què es troba el dia de la presa de possessió del vehicle.

Tret que en la fitxa de l'estat del vehicle s'hagi indicat el contrari en presència d'ambdues parts el dia de l'entrega del vehicle al llogater, es considera que el llogater rep aquest vehicle en bon estat de funcionament i net, sense altres formalitats. Quan el llogater pren possessió del vehicle, és responsable del seu ús, control i protecció. A la devolució del vehicle, es considera que el propietari rep el vehicle en bones condicions i net sense més formalitats. En cas de dany/s reportat/s al moment del control de l'estat del vehicle del dia de devolució amb els quals el llogater no estigui d'acord, correspon a aquest últim presentar les proves necessàries de la seva no responsabilitat quant al/als danys/s. En cas contrari, no podrà excluir la seva responsabilitat.

Ús i gaudi:

El llogater gaudeix del vehicle i l'utilitza acuradament, de forma prudent, en condicions normals i d'ús convencional

Cal destacar que el llogater està obligat a prendre totes les precaucions necessàries i a seguir estrictament les prescripcions de les regles establertes pel Codi de Circulació i els seus reglaments en vigor.

El llogater té prohibit utilitzar el vehicle:

 • per participar a esdeveniments automobilístics, per posar a prova els vehicles i com auto-escola;
 • per al transport de mercaderies o de persones a canvi de remuneració;
 • participar en qualsevol forma de comboi humanitari sense l'acord escrit del propietari;
 • viatjar a una zona de guerra o de conflicte armat durant el període de lloguer;
 • per tirar, empènyer o arrossegar un altre vehicle de qualsevol manera;
 • sobrecarregar amb un cert nombre de persones o amb una càrrega útil superior als valors i requisits segons l'especificat pel fabricant;
 • per transportar materials inflamables, explosius, productes tòxics o perillosos;
 • per cometre qualsevol tipus d'infracció.

El vehicle de lloguer pot estar equipat amb un rastrejador GPS per a la seguretat del propietari i del viatger. El propietari no pot utilitzar aquest dispositiu per a vulnerar la intimitat dels viatgers. En el cas que el rastrejador GPS registri una geolocalització exclosa del contracte de lloguer, com un país visitat no declarat o un dels punts enumerats anteriorment, es podrà aplicar una pèrdua de la cobertura de l'assegurança i el viatger podrà ser considerat responsable legal i econòmicament en cas de danys i/o qualsevol altra conseqüència derivada de la geolocalització no declarada o prohibida per aquest contracte.

Assegurança

L'assegurança i l'assistència corresponen a les especificades al moment de la sol·licitud de reserva, contractades mitjançant el pagament de la reserva i indicades en el contracte de lloguer.

Ocurrència d'un dany: En cas de danys tals com accident, robatori, pèrdua, incendi, danys causats per animals o qualsevol altre dany, el llogater ha d'avisar immediatament a la policia o guarda forestal. En tals situacions, el llogater es compromet a redactar o fer redactar un informe que reculli les condicions en les quals es va produir el dany. En cas de dany d'aquestes característiques, el llogater està obligat a informar immediatament al propietari i a la societat Yescapa per escrit enviant un missatge per correu electrònic (e-mail).

Si es redacta un part amistós pel llogater, aquest serà emplenat en el lloc de l'accident amb l'altre conductor implicat en l'accident, d'acord amb els reglaments en vigor sense que cap secció sigui ignorada, emplenada parcialment, incorrectament o de manera difícilment llegible. Cal prestar especial atenció al dibuix explicatiu de l'accident. Si l'accident implica a diversos vehicles, el llogater ha d'establir una declaració amistosa amb el conductor del vehicle davanter, i una declaració amb el vehicle que li segueix darrere. En cas que l'altre conductor es negui a emplenar o signar la declaració cal tenir com a mínim la matrícula de l'altre vehicle. El llogater deu llavors intentar obtenir testimoniatges de persones que hagin vist l'accident, o sol·licitar la intervenció d'un agent de serveis de la policia o guarda civil.

L'informe amistós degudament completat ha de ser transmès a la companyia d'assegurances en un període màxim de cinc dies hàbils després, prèviament presentat i validat pel propietari respectant el període d'ordre públic (art. L. 113-2 del Codi d'Assegurances).

Assistència

L'assistència en viatge pot sol·licitar-se els 7 dies de la setmana i les 24 hores del dia si el vehicle deixa de funcionar, és a dir, si s'encén una llum d'advertiment o si el vehicle ja no arrenca o si no pot conduir-se amb seguretat. El viatger està obligat a seguir els passos descrits en el procediment d'incidències disponible en el certificat d'assegurança. En cas d'avaria de l'equip, el viatger informarà el propietari sobre la conveniència de portar el vehicle a un taller.

La fiança pot ser utilitzada per cobrir les despeses de reparació del vehicle en cas de sinistre o dany. També es pot usar per cobrir l'import de la franquícia de l'assegurança. La fiança es destina també a cobrir els excessos de quilometratge i qualsevol quantitat deguda al propietari per part del llogater en el marc del lloguer, i de conformitat amb les condicions del contracte de lloguer. La gestió de la fiança està subjecta a la signatura per ambdues parts (llogater i propietari) del contracte de lloguer i de la fitxa de control de l'estat del vehicle el dia de sortida i de retorn.

En el cas en el qual la fiança és gestionada pel propietari:

El propietari rep en mà la fiança l'import de la qual ha d'estar indicat en el contracte de lloguer. La fiança pot lliurar-se en efectiu, en xec bancari o en una altra forma de pagament convinguda anteriorment entre el propietari i el viatger. Si la fiança no és lliurada el dia de sortida, el propietari està en el seu dret de negar-se a la realització del lloguer i anul·lar el mateix. El viatger, en aquest cas, no tindrà dret a cap reemborsament.

Si el vehicle no presenta cap anomalia, el propietari deu imperativament retornar la fiança el dia de devolució del vehicle.

Si el vehicle presenta una o diverses anomalies, el propietari ha de retenir la totalitat de la fiança sense cobrar-la fins que es conegui l'import de les reparacions necessàries. L'import ha de figurar en el contracte de lloguer en el lloc destinat a aquest efecte.

En cas de sobrepassar el paquet quilomètric contractat, de falta de combustible, de retard del viatger superior a 2 hores i/o de negligència provada (vegeu l'article 9), el propietari haurà de retenir i cobrar l'import indicat per als casos abans esmentats d'acord amb aquestes clàusules, després d'haver-ho indicat en el contracte de lloguer, que haurà de ser signat imperativament per totes dues parts.

La fiança pot utilitzar-se per a cobrir els peatges o les multes que el viatger declara al propietari al seu retorn del lloguer. Si es desconeix l'existència d'infraccions en el moment de la devolució del vehicle i que el propietari rep l'impagament de peatges i/o multes corresponents al període de lloguer, el viatger continua sent responsable d'aquest import i de les sancions associades (pèrdua de punts, retirada del carnet...).

En el cas en el qual la fiança és gestionada per Yescapa:

El viatger autoritza expressament a Yescapa a recuperar l'import per a cobrir les sumes degudes, fins a un màxim de 2.000 €. Si el vehicle presenta una o més anomalies, el propietari disposa de 72 hores després de la devolució del vehicle per a informar a Yescapa i un termini màxim de 3 dies hàbils per a presentar un pressupost (en cas de no poder presentar un pressupost dins del termini establert sense responsabilitat del propietari, Yescapa podrà indicar un altre termini a ambdues parts). Les anomalies comunicades hauran de ser les mateixes que les enumerades en els dos exemplars respectius del contracte de lloguer de tornada, correctament emplenat i signat per totes dues parts. El propietari té dret a exigir una indemnització en mà al viatger en el moment de la devolució del vehicle, si el cost de la indemnització és inferior a 100 euros.

Independentment de la manera de gestió de la fiança, el viatger, quan se'l considera responsable d'un mal i/o d'una sanció, és responsable de la totalitat de l'import i no pot negar-se a complir amb el pagament d'aquest import, que pot ser superior al de la fiança.

La resolució amistosa és l'opció a privilegiar per a una gestió ràpida de qualsevol dany o incompliment de contracte. La fiança i les indicacions de les presents clàusules permeten a les parts trobar una solució amistosa. No obstant això, si hi ha un conflicte entre les parts, Yescapa ofereix un servei de mediació. El nostre equip no té la competència d'un advocat o d'un departament jurídic i ofereix suport sobre la base d'aquestes clàusules i de la seva experiència com a plataforma d'intermediació. La intervenció del nostre servei de mediació es cobrarà quaranta-nou euros (49€) a la part responsable, o es dividirà a parts iguals entre el propietari i el viatger si el dany no pot atribuir-se formalment a una de les parts.

Paral·lelament i si no es resol amistosament, la remissió a un tribunal competent és possible per iniciativa pròpia d'alguna de la parts, propietari i/o viatger. Les parts del contracte poden dirigir-se a un tribunal local per a conflictes i litigis de menys de 4.000 €.

En el marc de la mediació proposada per Yescapa, el viatger i el propietari estan obligats a respectar els terminis indicats des de la declaració fins al tancament dels expedients. El procediment de mediació només pot dur-se a terme dins d'aquests terminis.